Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2017

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2017.ES2 z dnia 25 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Łukasza Grzelczaka, złożony w dniu 24 marca 2017 r. i uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Rakoszyce nazwanej przez Inwestora: „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w systemie „zaprojektuj i wybuduj””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.111.2017.MŚ z dnia 24 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gminy Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Cabałę, złożony dnia 30 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2016 r., Nr I-D-224/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 384 (działki nr 115/2, AM-6, nr 350, AM-6) z drogą powiatową
Nr 3006D (działka nr 298, AM-6) oraz drogą gminną 117927D (działki nr 340, AM-6, nr 341, AM-6) w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2016.MMJ z dnia 21 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-2/17 z dnia 20 kwietnia 2017r. utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 21 października 2016r., Nr 5734/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Ślężnej (droga gminna nr 105813D klasa Z) w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz z przebudową oświetlenia drogowego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2016.MN z dnia 20 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. I. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I”, II. umorzył postępowanie administracyjne w części dotyczącej udzielenia zezwolenia Inwestorowi - Prezydentowi Wrocławia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej na działce nr 7, AM-8, obręb 0014 Jagodno.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2017.WJ z dnia 19 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Kamila Romaniaka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy myjni automatycznej pojazdów szynowych wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 4/137, obręb Południe we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2017.JT z dnia 13 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Borysa Bednarka, złożony w dniu 24 lutego 2017 r., skorygowany w dniu 11 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2017.JT z dnia 13 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Borysa Bednarka, złożony w dniu 24 lutego 2017 r., skorygowany w dniu 11 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.8.2017.EDT z dnia 12 kwietnia 2017 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Matkowską, złożony w dniu 31 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski - Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.19.2017.WJ z dnia 13 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego ulicy Cichej w Oławie, na terenie działki nr 9/14, AM-90, obręb Oława i działki nr 61/1, AM-92, obręb Oława, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2016.WW z dnia 12 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.47.2017.MN z dnia 12 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr I-D - 95/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Miejska Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, pozwolenia na budowę obejmujące: Budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 363 w Bolesławcu ul. Kosiby (dz. nr 182, AM-5, obręb 0014 Bolesławiec).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2017.WJ z dnia 12 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Kościelniaka działającego z upoważnienia PKP Cargo S.A. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12.04.2017r. decyzja Nr I-P-17/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod żurawia słupowego wraz z przyłączem elektrycznym, na działce nr 137/17, obręb Kartuzy w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.29.2015.WS z dnia 10 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Gminy Miejskiej Świebodzice, reprezentowanej osobą Burmistrza Miasta, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Piotra Szulborskiego, złożony w dniu 2 grudnia 2015 r., Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.56.2015.WJ z dnia 10 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 sierpnia 2016 r. Dyrektora Biura Logistyki ABW Krzysztofa Wacławka działającego z upoważnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: termomodemizacja budynku we Wrocławiu, ul. Druckiego-Lubeckiego 2, na działce nr 26, Obręb Stare Miasto, we Wrocławiu, w granicach terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2017.EDT z dnia 10 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Michał Kikta Zastępca Dyrektora Pionu Inwestycji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.), działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza, złożony w dniu 21 marca 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 10 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Ziębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DNI 000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.9.2017.ES2 z dnia 7 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, Decyzją Nr 5/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r. stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającej Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej pn.: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94
i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2017.EDT z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony w dniu 24 marca 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 4 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Środa Śląska w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.33.2017.AD z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 6 kwietnia 2017 r., Nr I-D/90/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. z/s w Świdnicy, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej o długości 480,50 m oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości 604,00 m”, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 35, na działkach numer: 7, AM-1, 8, AM-2, 9, AM-3, obręb 0003 Fabryczna, j. ew. m. Świdnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.32.2017.AD z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 6 kwietnia 2017 r., Nr I-D/89/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. z/s w Świdnicy, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 617,50 m”, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 35, na działkach numer: 7, AM-1, 8, AM-2, 9, AM-3, obręb 0003 Fabryczna, j. ew. m. Świdnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2017.WJ z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Pawła Papierowskiego działającego z upoważnienia LWZ Sp. z o. o. z Żórawiny, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bocznicy kolejowej dla LWZ Sp. z o. o. w Żórawinie, zlokalizowanej na terenie działki nr 150/9, AM-1, obręb Żórawina, gm. Żórawina, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2016.WJ z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Orkusza działającego z upoważnienia Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu, zlokalizowanej na terenie działek nr 237/50, 237/39, 237/49, 237/48, AM-1, obręb Węgliniec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.16.2017.GM2 z dnia 4 kwietnia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15.03.2017 roku (data wpływu 28.03.2017 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego firmę PROFIL Biuro Projektowe Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE125 - skrzyżowanie z torami PKP relacji Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście w km 40.1 - 40.3, lokalizowanej na terenie działek: nr 9 AM-5 i nr 1/4 AM-3, obręb 0003 Strzeblów, miasto Sobótka, powiat wrocławski, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2017.JT z dnia 3 kwietnia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r., udzielił pozwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającemu przez pełnomocnika Pana Pawła Patkowskiego, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego obsługi jazu na stopniu wodnym Brzeg Dolny, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 40/6 w miejscowości Wawrzyna obręb Głoska dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego obsługi jazu „Stopień Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2016.ES2 z dnia 31 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/17 z dnia 31 marca 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Sławomira Gonciarza, na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej — odcinek od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich - ul. Krzycka - ul. Andrzeja Waligórskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do skrz3'żowania ul. Powstańców Śląskich - ul. Kutnowska (wraz ze skrzyżowaniem)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2016.MN z dnia 31 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 31 marca 2017 r., Nr 9/17, zmienił własną decyzję Nr 13/14 z dnia 30 maja 2014 r. (znak: IF-AB.7820.3.2014.MN1), zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, ulica Miłoszycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2017.GM2 z dnia 30 marca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28.03.2017 roku złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Głowackiego reprezentującego firmę ELPRO Projektowanie Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV - skrzyżowanie z torami PKP w km 271,984 w miejscowości
Głogówko, lokalizowanej na terenie działki: nr 18 AM-1, obręb 0003 Głogówko, gmina Kotla, powiat głogowski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2017.EDT z dnia 28 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki - Pan Andrzej Lisowski Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka, złożony w dniu 2 marca 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 10 marca 2017 r. i 24 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna koło Lubania wpiętego do gazociagu w/c DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2017.WJ z dnia 27 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Wardyna działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN i NN na terenie działki nr 337/13, AM-12, obręb Kamieniec Ząbkowicki, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.580.2016.BK3 z dnia 23 marca 2017 roku zawiadamiające że w dniu 8 marca 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców zmarłego Rudolfa Antoniego Balke w udziale 2/384 części z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb Swojczyce, AM-16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24/10 o pow. 0,2732 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2017.ES2 z dnia 21 marca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 17 lutego 2017 r., uzupełniony i skorygowany w dniu 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: .: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”, poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w zakresie robót budowlanych realizowanych na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2017.JT z dnia 17 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, złożony w dniu 2 lutego 2017 r., skorygowany w dniu 16 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej (droga wojewódzka nr 337 i droga gminna nr 106263) i ul. Głównej (droga wojewódzka nr 336) we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2017.WJ z dnia 16 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Tadeusza Foremniaka działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 16.03.2017r. decyzja Nr I-P-16/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyleśnej, pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej, zlokalizowanej na terenie działki nr 234/6, AM-1, obręb Niedźwiedna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2016.WW z dnia 13 marca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Eweliny Dragan, złożony dnia 15 grudnia 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia
budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.19.2017.AD z dnia 10 marca 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 10 marca 2017 r., Nr I-K-23/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z/s w Strzegomiu,, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzieszówku - przejście pod linią kolejową nr 302 relacji Malczyce - Marciszów w km 42+803”, na działce numer 185, AM-1, obręb 0019 Tomko wice, j. ew. gm. Strzegom.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.83.2016.WJ z dnia 9 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Ewy Pinkowskiej działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 3.03.2017r. decyzja Nr I-P-14/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Paczkowskiej, na działce 4/88, AM-42, obręb Południe we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2017.WJ z dnia 8 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Kościelniaka działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Warszawy wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy De 225 mm PE na terenie działki nr 17/7, AM-2, obręb Gaj 32 w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2016.MN z dnia 7 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 7 marca 2017 r., Nr 7/17, zmienił własną decyzję Nr 6/14 z dnia 20 marca 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 455, ulica Swojczycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.61.2017.EDT z dnia 7 marca 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 7 marca 2017 r., Nr I-P- 67/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - DewelopART Fidelis Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krzycka 82, 53-020 Wrocław, pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka gazociągu gA150 wysokiego ciśnienia 5,5 MPa wraz z likwidacją nieczynnego gazociągu gA200 na działce nr 2/6, AM-21, obręb Oporów, przy ul. Jordanowskiej we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2016.WJ z dnia 6 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jarosława Malinowskiego działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 1.03.2017r. decyzja Nr I-P-l0/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 97, AM-4, obr. Szklarska Poręba 4, gm. Szklarska Poręba.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2017.GM2 z dnia 6 marca 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 20.01.2017 r. (data wpływu 23.01.2017 r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Jadwigę Siedlecką, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-12/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa odcinków linii kablowych SN 20kV L-818 i L-824 w ramach zadania Usunięcie kolizji - Skrzyżowanie z torami PKP w km. 96,968 w miejscowości Głogów przy ul. Ułanów Polskich, lokalizowanych na terenie działki: nr 8 AM-1, obręb 0008 Fabryczna m. Głogów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.89.2016.WJ z dnia 6 marca 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Kościelniaka działającego z upoważnienia PKP Cargo S.A. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27.02.2017r. decyzja Nr I-P-l 1/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod podnośnik Kutruffa wraz z przyłączem elektrycznym, na działce nr 337/6, obręb Kamieniec Ząbkowicki II, gm. Kamieniec Ząbkowicki, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.04.2017.GM2 z dnia 2 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 02.03.2017 roku wydał decyzję Nr I-Pg-3/17 po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-3/15 z dnia 19 marca 2015 roku, znak IF-PP.747.13.2015.GM2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, w Świnoujściu, polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.315.2016.WS z dnia 1 marca 2017 roku zawiadamiające o wydanej na rzecz Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jezioma, przez Wojewodę Dolnośląskiego, dnia 1 marca 2017 r., decyzji Nr I-P-59/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującego budowę sieci elektroenergetycznej: tymczasowego połączenia napowietrznej elektroenergetycznej linii 220kV Leśniów - Żukowice - Polkowice, na potrzeby modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice; inwestycja przewidziana do realizacji na działkach: Nr 31/3; Nr 32/5; Nr 32/15, Nr 33/7; Nr 33/10, AM-1, obr. 0007 Ramiona, jedn. ew. 020306_2 gmina Żukowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.1.2016.MMJ z dnia 1 marca 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 0-135/17 z dnia 28 lutego 2017r. odmówił wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Nr 0-359/14, którą Wojewoda Dolnośląski uchylił decyzję Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. Nr 228/2014, o udzieleniu Wójtowi Gminy Czarny Bór zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: ’’Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367”w części, dotyczącej ustaleń wobec nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz jako działka nr 1/3 (po podziale 1/6) w obrębie Stary Lesieniec, gmina Boguszów - Gorce i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji a w pozostałym zakresie zaś utrzymał decyzję w mocy.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2016.WW z dnia 28 lutego 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/17 z dnia 28 lutego 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z wyłączeniem jezdni od km 2+000 do km 2+680
i od km 3+150 do 3+600 wraz z budową mostu nad rzeką Pelcznicą w km 2+880 w pobliżu miejscowości Nowy Jaworów”. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.616.2016.WM1 z dnia 28 lutego 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 23 lutego 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłej Wandy Tody, w udziale 12/36 części oraz zmarłego Stefana Kozieła, w udziale 3/36 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na
terenie Oborniki Śląskie, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 92/5 o pow. 0,0090 ha, nr 92/6 o pow. 0,0651 ha AM-1, obręb Paniowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2016.GM2 z dnia 28 lutego 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 18.10.2016 r., uzupełniony dnia 17.11.2016 roku, złożony przez Gminę Rudna z siedzibą w Rudnej, działającą przez pełnomocnika Pana Zenona Szlachetkę - Zakład Projektowo-Usługo wy PROJFIT z siedzibą w Zielonej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-4/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg Rudna Energetyka z wodociągiem Wysokie i Gawronki, lokalizowanej na terenie działki: nr 89/20 AM-1 obręb 0008 Gwizdanów, gm. Rudna, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.03.2017.GM2 z dnia 27 lutego 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-2/17 z dnia 27.02.2017 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna kolo Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.02.2017.GM2 z dnia 24 lutego 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-3/17 z dnia 24.02.2017 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa
dolnośląskiego, celem ograniczenia dodatkowych nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia w/w inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Świnoujściu, której lokalizacja określona została w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.5.15.2017.MŚ z dnia 22 lutego 2017 roku informujące o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 22 lutego 2017 r., Nr I-D-52/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Miejska Swieradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieradów-Zdrój, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 358, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 3, AM-3, nr 1, AM-6, obr. 0005, nr 1, AM-6, nr 27, AM-6, nr 57, AM-13, nr 6, AM-16, nr 32, AM-17, obr. 0006, j. ew. Swieradów-Zdrój”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.14.2017.MŚ z dnia 22 lutego 2017 roku informujące o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 22 lutego 2017 r., Nr I-D-51/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 358, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 1, AM-6, nr 27, AM-6, nr 57, AM-13, nr 6, AM-16, nr 32, AM-17, obr. 0006, j, ew. Świeradów-Zdrój”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.9.2017.ES2 z dnia 20 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu WojewództwaDolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 17 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej pn.: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”, w części dotyczącej działek o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2016.ES2 z dnia 20 lutego 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/17 z dnia 20 lutego 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg
Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - od km 2+140,00 do km 4+480”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.78405.230.2016.WW z dnia 17 lutego 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 17 lutego 2017 r., Nr I-D-42/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Gminy Malczyce pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 w miejscowości Rusko, przewidzianej do realizacji na dz. nr 379/1 dr, obręb 0008 Rusko, nr 379/2dr, obręb 0008 Rusko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2016.MN z dnia 16 lutego 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Brody - złożony dnia 1 grudnia 2016 r., skorygowany w dniu 15 grudnia 2017 r. uzupełniony o akta sprawy będące w posiadaniu Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa w dniu 31 stycznia 2017 r. oraz o załączniki będące integralną częścią pierwotnej decyzji w dniu 3 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 13/14 z dnia 30 maja 2014 r. (znak:
IF-AB.7820.3.2014.MN1), zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, ulica Miłoszycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.88.2016.GM2 z dnia 14 lutego 2017 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 08.12.2016 roku (data wpływu 21.12.2016r.) złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, działający przez pełnomocnika P. Wiktora Walkowskiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-9/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa magistrali wodociągowej pomiędzy siecią wodociągową śr. 350mm W dz. nr 108/4 obręb Nowy Dwór a miejscem wpięcia do sieci wodociągowej śr 160mm W dz. nr 873 obręb Minkowice Oławskie, gmina
Jelcz-Laskowice, lokalizowanej na terenie działki: nr 238/1 AM-1 obręb 0016 Piekary, gm. Jelcz-Laskowice, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.571.2016.BK3 z dnia 13 lutego 2017 roku zawiadamiając e, że w dniu 1 lutego 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Rudolfa Antoniego Balke w udziale 16/384 części z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb Swojczyce,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 45/1 AM-4 o pow. 0,1090 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2016.ES2 z dnia 10 lutego 2017 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 60/17 z dnia 10 lutego 2017 r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę zaistniałą w swojej decyzji Nr 19/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r., wydanej na rzecz Inwestora - Prezydent Wrocławia reprezentowany przez Pana Pawła Rychela, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej: od km 0+000,00 do km 2+478,17”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2017.JT z dnia 10 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Pawła Patkowskiego,  z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego obsługi jazu na stopniu wodnym Brzeg Dolny, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 40/6 w miejscowości Wawrzyna obręb Głoska dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego obsługi jazu „Stopień Brzeg Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.8.2017.WJ z dnia 10 lutego 2017 roku zawiadamiające że na wniosek Sebastiana Kościelniaka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod żurawia słupowego wraz z przyłączem elektrycznym zlokalizowanym na terenie działki nr 137/17, obrębi 1 Kartuzy w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.304.2016.WW z dnia 9 lutego 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 9 lutego 2017 r., Nr I-D-27/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Gminy Kąty Wrocławskie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej autostrady A-8 we Wrocławiu, przewidzianej do realizacji na dz. nr 21/2, AM-17 obręb 0038 Muchobór Wielki w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granicy gminy Kąty Wrocławskie w ulicy Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.85.2016.WJ z dnia 9 lutego 2017 roku zawiadamiające że na wniosek Romana Ruty reprezentującego T-Mobile Polska SA z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 9.02.2017r. decyzja Nr I-P-7/17 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile, zlokalizowanej na terenie działki nr 2/3, obręb Popowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2016.GM2 z dnia 9 lutego 2017 roku zawiadamiające Ze - na wniosek z dnia 18.10.2016 r. (data wpływu 21.10.2016 r.) złożony przez firmę TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział Wrocław, działającą przez pełnomocnika
Panią Bernadettę Wanat-Zielińską reprezentującej firmę VEIL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, uzupełniony dnia 15.12.2016 roku, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-8/17 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN-20kV - przejście torów kolejowych, lokalizowanej na terenie działek: nr 4 AM-1, nr 6/5 AM-4 obręb 0037 Muchobór Mały, nr 8 AM-2 obręb 0028 Grabiszyn i nr 9/2 AM-20 obręb 0042 Popowice, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.316.2016.WW z dnia 7 lutego 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 7 lutego 2017 r., Nr I-D-25/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Gminy Wrocław pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Rozbiórkę istniejącego mostu drogowego wraz z budową nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 362, budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania określonego przez Inwestora jako „Przebudowa mostu Żernickiego we Wrocławiu”, przewidzianą do realizacji na dz. nr 24/2, AM-8, obręb Żerniki, nr 42/1, AM-8, obręb Żerniki, nr 42/2, AM-8, obręb Żerniki, nr 44, AM-8, obręb Żerniki, nr 2/1, AM-8, obręb Kuźniki, nr 91/1, AM-8, obręb Kuźniki, 92/3, AM-8, obręb Kuźniki, 92/11, AM-8, obręb Kuźniki, j. ew. 026401 1 m. Wrocław”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.04.2017.GM2 z dnia 7 lutego 2017 roku zawiadamiające o wznowieniu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 31.01.2017 roku (data wpływu (31.01.2017 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Wiśniewskiego - Tractebel Engineering z siedzibą w Katowicach, zakończonego wydaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego ostatecznej decyzji Nr I-Pg-3/15 z dnia 19.03.2015 roku 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.02.2017.GM2 z dnia 7 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 10.01.2017 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Joannę Kobyłecką - Tractebel Engineering S.A. z siedzibą w Katowicach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, uzupełniony dnia 01.02.2017 roku, celem ograniczenia dodatkowych nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia w/w inwestycji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2016.MN z dnia 6 lutego 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Brody - złożony dnia 1 grudnia 2016 r., uzupełniony w dniu 15 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 6/14 z dnia 20 marca 2014 r. (znak: IF-AB.7820.28.2013.MN1), zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 455, ulica Swojczycka we Wrocławiu w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.03.2017.GM2 z dnia 6 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna koło Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa  dolnośląskiego na wniosek z dnia 25 stycznia 2017 roku (data wpływu 27.01.2017 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka — Przedsiębiorstwo ALMAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.2.2017.ES2 z dnia 6 lutego 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniul7 stycznia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej
nr 346 w miejscowości Węgry nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 - zmiana geometrii drogi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.290.2016.MN z dnia 31 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr I—D—17/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Pieszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, pozwolenia na budowę obejmujące: Budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 383 w miejscowości Rościszów (dz. nr 526/1, AM-18, nr 526/2, AM-20, nr 526/3, AM-21, obręb Rościszów) w ramach zadania „Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów na terenie Gminy Pieszyce
łącznie z magistralą zasilającą od strony Piskorzowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.01.2017.GM2 z dnia 30 stycznia 2017 roku zawiadamiające, 26 lipca 2016 roku, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pg-1/17 z dnia 30.01.2017 roku ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego: Odcinek I Brzeg-Zębice- Kiełczów i Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2017.GM2 z dnia 30 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20.01.2017 r. (data wpływu 23.01.2017 r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Jadwigę Siedlecką, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinków linii kablowych SN 20kV L-818 i L-824 w ramach zadania Usunięcie kolizji - Skrzyżowanie z torami PKP w km 96,968 w miejscowości Głogów przy ul. Ułanów Polskich, lokalizowanej na terenie działki: nr 8 AM-1, obręb 0008 Głogów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.81.2016.WJ z dnia 27 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Andrzeja Bronsia działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24.01.2017r. decyzja Nr I-P-6/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, na działce nr 1/6, AM-28 i działce 39/7, AM-4, obręb Brochów we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.542.2016.GG2 z dnia 27 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 25 stycznia 2017 roku, na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłej Wandy Tody, w udziale 12/36 części oraz zmarłego Stefana Kozieła, w udziale 3/36 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na
terenie Oborniki Śląskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 92/3 AM-1 o pow. 0,0319 ha, obręb Paniowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.440.2012.WM1 z dnia 26 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 24 stycznia 2017 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 11 a, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Urszuli Helenie Wojnarowicz, w udziale 6/64 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie, prawa własności nieruchomości położonej w gminie Siechnice,
oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 234/2 o pow. 0,1921 ha, nr 234/4 o pow. 0,0212 ha, AM-1, obręb Iwiny, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 26/11 z dnia 13 września 2011 r. znak: IF-AB.7820.21.201 l.MMJ, o zezwoleniu Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, w imieniu którego wystąpiła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi wojewódzkiej Żemiki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94), która stała się ostateczna z dniem 15 listopada 2011 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2016.JT z dnia 26 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Tomasza Wróblewskiego, 7 listopada 2016 r, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 14 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Goworówka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2016.WW z dnia 24 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Wojciecha Barcika, złożony w dniu 7 października 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 8 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z wyłączeniem jezdni od km 2+000 do km 2+680 i od km 3+150 do 3+600 wraz z budową mostu nad rzeką Pełcznicą w km 2+880 w pobliżu miejscowości Nowy Jaworów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-7840.2.22.2016.JT z dnia 23 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Tomasza Wróblewskiego, 28 października 2016 r., skorygowany w dniu 14 listopada 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 12 grudnia 2016 r., skorygowany w dniu 20 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2016.MŚ z dnia 19 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji 1 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Olkisza, złożony w dniu 23 listopada 2016 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 16 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 - ul. Kamieniecka w Wałbrzychu (km 5+058,59-^-5+964,23)” w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2016.ES2 z dnia 19 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/17 z dnia 19 stycznia 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez pełnomocnika Panią Lidię Markowską - Zastępcę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 36a nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi krajowej nr 36a w ciągu tzw. „Obwodnicy Ścinawy””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.85.2016.WJ z dnia 19 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Romana Ruty wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej T-Mobile, zlokalizowanej na terenie działki nr 2/3, obręb Popowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.76.2016.WJ z dnia 18 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Orkusza działającego z upoważnienia Zakładu Usług Komunalnych w Węgłińcu, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 17.01.2017r. decyzja Nr I-P-5/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu, zlokalizowanej na terenie działek nr 237/50, 237/39, 237/49, 237/47, AM-1, obręb Węgliniec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.23.2016.AD z dnia 17 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. udzielił zezwolenia Prezydentowi Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Michała Podhoreckiego na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 395 (obecnie klasy Z) oraz przebudowie drogi krajowej Nr 98 (obecnie klasy G), w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu - Etap II; odcinek od km 0+000 km do km 0+129,88 drogi wojewódzkiej Nr 395 oraz odcinek km 0+000,00 do km 0+351,11 drogi krajowej Nr 98”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2016.MN z dnia 16 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Renaty Rystał - Chudy, złożony w dniu 30 września 2016 r., uzupełniony dnia 3 paździemika2016 r., skorygowany i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 23 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu a realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I”:

Obwieszczenie Wojewody DolnośląskiegoIF-PP.746.1.2017.WJ z dni 16 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Tadeusza Foremniaka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyleśnej, pl. Szpitanym i ul. Kolejową w Bystrzycy Kłodzkiej, zlokalizowanej na terenie działki nr 234/6, AM-1, obręb Niedźwiedna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2016.ES2 z dnia 12 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 19 grudnia 2016 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:
„Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 1 drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - od km 2+140,00 do km 4+480”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.24.2016.EDT z dnia 12 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.: I. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 25/15 z dnia 10 września 2015 r. udzielającą Inwestorowi, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego, na odcinku Polkowice - Żary, woj. dolnośląskie. II. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego 25/15 z dnia 10 września 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.74683.2016.WJ z dnia 11 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Ewy Pinkowskiej wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Paczkowskiej we Wrocławiu, zlokalizowanego na terenie działki nr 4/88, AM-2, obr. Południe we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.86.2016.WJ z dnia 10 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jarosława Malinowskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr 97, AM-4, obr. Szklarska Poręba 4, w Szklarskiej Porębie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.823.2015.MS z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że w dniu 04 stycznia 2017 r., na podstawie art. 20 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.), została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we Wrocławiu, gmina Wrocław, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 4/1, 4/2, 4/5, 6/1, 6/2, 6/4, AM-3, o pow. łącznej 0,4724 ha, obręb Widawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2016.WJ z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Mariusza Tyrana działającego z upoważnienia PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 9.01.2017r. decyzja Nr I-P-3/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem kolumienek zasilających z napięciem 3kV, posadowionych na międzytorzach torów postojowych gr. B, na terenie działek nr 4/91, 4/135, 4/136, 4/138 AM-42, obręb 0022 Południe, m. Wrocław, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2016.WJ z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK SA z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2.01.2017r. decyzja Nr I-P-l/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy peronu na przystanku osobowym Wrocław - Grabiszyn przy ul. Petuniowej, w km 3.319-3,484 na linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec, na dz. nr 2/6, AM-21, obręb Grabiszyn, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2017.GM2 z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 3 września 2015 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza - Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Zdzieszowice - Wrocław wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: „Odcinek I Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2016.OP z dnia 9 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 4 listopada 2016 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Panią Irenę Marówkę, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-2/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x Dn 450 od sieci ciepłowniczej 2x Dn 700 przy Ps-27/18/5 w rejonie ul. Swieradowskiej do ul. Terenowej we Wrocławiu - etap I, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 349 relacji Św. Katarzyna - Wrocław Kuźniki w km 7,625.
Inwestycja lokalizowana jest na części działek nr 1/1 i 2/2 AM-3, obręb 0026 Wojszyce, gm. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IG-AB.7820.1.2016.MŚ z dnia 5 stycznia 2017 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Henryka Czai na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 388 w zakresie budowy chodnika od km 0+000,00 do km 0+279,40 w miejscowości Wambierzyce, gm. Radków”.

liczba wejść: 2064

Metryka strony

Data publikacji 02 stycznia 2017
Data modyfikacji 26 kwietnia 2017
Data wytworzenia 02 stycznia 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor: Monika Dyrda