Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2018

Obwieszenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2017.EB2 z dnia 18 stycznia 2018 roku informujące, Wojewoda Dolnośląski informuje, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), vart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia na rzecz Andrzeja Siewierskiego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 8/3, o pow. 0,0026 ha, AM-8, obręb 0014 Jagodno. W przedmiotowej sprawie został sporządzony operat szacunkowy wyceny nieruchomości.

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2017.GM2 z dnia 17 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-8/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa linii kablowej średniego napięcia pomiędzy stacjami PT-58107 i PT-58102 w Bolesławcu na terenie Jednostki Wojskowej nr 1145 w ramach zadania: „Bolesławiec ul. Leśna, Jednostka Wojskowa wymiana kabli olejowych i nieusieciowanych SN 20kV między stacją PT-58107 1 PT-58102”, lokalizowanej na terenie działki nr 299/73, obręb 0012 Bolesławiec, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 148/MON z dnia 20.07.2017 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 16 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/18 z dnia 16 stycznia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica,
gm. Świerzawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.61.2017.GM2 z dnia 16 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 08.11.2017 roku (data wpływu 10.11.2017r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Papierza reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lucyna Wysocka-Kusa z siedzibą w Jeleniej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-7/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci napowietrznej SN 20kV na terenie PKP w m. Przybyłowice, gm. Męcinka lokalizowanej na terenie działek nr 193/1 1 nr 193/6 AM-1 obręb 0010 Przybyłowice, gmina Męcinka, powiat jaworski, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2017.WJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika reprezentującego PKP PLK S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Lubin Górniczy na działce nr 1222, AM-7, obręb Lubin N-3 w Lubinie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2017.WJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, Ze na wniosek Jana Olejnika reprezentującego PKP PLK S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Rudna Gwizdanów na działce nr 89/20, AM-1, obręb Gwizdano w, gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2017.GM2 z dnia 11 stycznia 2018roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-5/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE63 - skrzyżowanie z torami PKP nr 284 relacji Legnica-Jerzmanice Zdrój w km 8,9 - 8,9, lokalizowanego na terenie działki: nr 146 AM-1, obręb 0004 Czerwony Kościół, gmina Krotoszyce, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2016.MMJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 7 grudnia 2017r. Wojewoda Dolnośląski przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-550/17 z dnia 16 października 2017r., którą utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2017r., Nr 3825/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa połączenia ul. W. Rutkiewicz na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Niemczańskiej we Wrocławiu” wraz z odpowiedzią na skargę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.36.2017.ES2 z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, złożony w dniu 22 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do  granicy miasta - etap 2” - poszerzenie ze względu na drogę rowerową”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2017.ES2 z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, złożony w dniu 13 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 2/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej” w ramach zadania „poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.253.2017.WW z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 9 stycznia 2018 r., Nr I-D-5/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Województwo Dolnośląskie wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, pozwolenia na budowę inwestycji nazwanej przez Inwestora jako: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 - 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2018.WJ z dnia 4 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Małeckiego reprezentującego Gminę Twardogóra, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy dworcu kolejowym w Twardogórze, na działce nr 1/14, AM-27, obręb Twardogóra, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2017.GM2 z dnia 3 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 11.12.2017 roku (data wpływu 20.12.2017 r.) złożony przez Powiat Oławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Oławie, działający przez pełnomocnika Panią Justynę Nowicką - PB W INŻYNIERIA Jacek Garbacz z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w miejscowości Minkowice Oławskie - ul. Kolejowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 685 AM-1 obręb 021503 5.0014 Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2016.MMJ z dnia 3 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 7 grudnia 2017r. Wojewoda Dolnośląski przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-550/17 z dnia 16 października 2017r., którą utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2017r., Nr 3825/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Ślężnej (droga gminna nr 105813D klasa Z) w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz
z przebudową oświetlenia drogowego” wraz z odpowiedzią na skargę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2017.ES2 z dnia 2 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Tarasewicza, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 8 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 dla budowanej drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

liczba wejść: 242

Metryka strony

Data publikacji 03 stycznia 2018
Data modyfikacji 19 stycznia 2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor: