Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2018

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2018.AK z dnia 17 sierpnia 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-26/18 z dnia 08.08.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.8.2018.EDT z dnia 17 sierpnia 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 357/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 24 maja 2017 r., Nr 9/17, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz Inwestora, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
DNI000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DNI 000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Ziębice- Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.328.2017.KSZ.BK3 z dnia 17 sierpnia 2018 roku zawiadamiające że w oparciu o art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Lwówek Śląski, obręb Żerkowice, AM-1, oznaczonej nr. 242/7 o pow. 0,0066 ha. W związku z faktem, że dwóch spośród trzech dotychczasowych współwłaścicieli ww. nieruchomości nie żyje, a hipotetyczni spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, przedmiotowa nieruchomość podlega procedurom stosowanym dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jednocześnie informuję, że został sporządzony operat szacunkowy określający wartość ww. działki, a tym samym zostały zebrane dowody konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2018.GM2 z dnia 14 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 14.06.2018 roku, uzupełniony dnia 02.07.2018 roku, złożony przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie, działający przez pełnomocnika P. Krzysztofa Czaprackiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-44/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa 6 istniejących magazynów środków bojowych wraz z budową przyłączy i zewnętrznych instalacji podziemnych:wodociągowych ze zbiornikami przeciwpożarowymi, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetycznych, odgromowych, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej, a także budową obwałowań placów manewrowych oraz budową 1 przebudową dróg wewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego w Duninowie, gmina Chocianów, powiat polkowicki na terenie działki nr 2286/26 AM-19 jednostka ewidencyjna 021601_5.0002, Chocianowiec, gmina Chocianów, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2017.ES2 z dnia 14 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 21/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Lesława Golby, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku od km 2+270,00 do km 2+546,50
w m. Jaczów, gm. Jerzmanowa, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od km 2+270,00 do km 2+546,50 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.12.2017.ES2 z dnia 14 sierpnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszeka, złożony w dniu 3 lipca 2018 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól -- Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2018.AK że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-25/18 z dnia 06.08.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Obwieszczenie Wojewody Dplnośląskiego IF-PP.746.42.2018.GM2 z dnia 10 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.08.2017 roku złożony przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika P. Andrzeja Błaszczaka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie hali remontowej (warsztatu samochodowego) - budynek nr 16a wraz z zapleczem sanitarnym z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia tj. warsztatu samochodowego z możliwością wjazdu autobusów będących na stanie AWL; - przebudowie części budynku nr 16b wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt koszarowo-biurowy (ze względu na wojskowy charakter, modernizowane obiekty oprócz pokoi mieszkalnych, zostanę wyposażone w dodatkowe pomieszczenia biurowe oraz socjalne)
- z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.498.2017.WM1 z dnia 10 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 31 lipca 2018 roku, na podstawie art. 20, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego 0 ustaleniu odszkodowania na rzecz Emila Kępy w udziale 1/64 części oraz na rzecz spadkobierców zmarłego Ryszarda Kępy w udziale 1/64 części, z tytułu przejęcia z mocy
prawa przez Skarb Państwa, nieruchomości położonej w gminie Międzylesie, AM-1, obręb Boboszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 1,3694 ha, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 5/17 (znak IF-AB.7840.2.3.2017.JT) z dnia 12 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej. Z dniem 6 października 2017 r (Decyzja Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa znak sprawy: DLI.2.6621.48.2017.DB.4.NK:157346/17), przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.36.2017.ES2 z dnia 8 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, występującemu przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Sułowskiej we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2” - poszerzenie ze względu na drogę rowerową”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2017.ES2 z dnia 8 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 19/18 zmienił własną decyzję Nr 2/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej” w ramach zadania „poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2””, w zakresie zmiany układu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na całym odcinku i pasa rowerowego na odcinku od Polanowickiej Północnej do ul. Księgarskiej, likwidację zatok autobusowych, zawężenie jezdni, budowę sieci MKT, przebudowę oświetlenia i korektę odwodnienia drogi.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.41.2018.WJ z dnia 6 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP PLK S.A. w Warszawie, ul. Targowa 74 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się”, na działce nr 201/4 i 201/21, obręb Piątnica, w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2018.MN z dnia 3 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 18 lipca 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, skorygowany dnia 24 lipca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” - Część 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2018.MN z dnia 3 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 18 lipca 2018 r., na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-510 Konstancin - Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, skorygowany dnia 24 lipca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułówa — Czarna - Pasikurowice” - Część 1”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2018.AK z dnia 3 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu: 25.07.2018 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.40.2018.GM2 z dnia 2 sierpnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 05.07.2018 roku (data wpływu 06.07.2018r.), uzupełniony dnia 31.07.2018 roku, złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika Pana Lecha Wergieluka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót remontowych wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego elewacji polegającej na odbudowie otworów okien i bramy wjazdowej z jednoczesnym poszerzeniem bramy i przebudową nadproża oraz budową daszków nad bramami budynku magazynowego nr 134 w Jednostce Wojskowej 4229 - Skład Duninów - zadanie 21836 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr 2286/26 AM-19 jednostka ewidencyjna 021601_5.0002, Chocianowiec, gmina Chocianów, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.14.2018.AK z dnia 30 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 lipca 2018 r. (data wpływu: 23.07.2018 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.105.2018.JK z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: „Budowę podstacji trakcyjnej Zgorzelec wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 8/1, AM-4, obręb 0008 m. Zgorzelec w km 25,700 linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.103.2018.JK z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na: „Budowę podstacji trakcyjnej Pieńsk wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 143/3, AM-10, obręb 0004 Pieńska w km 13,400 linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2018.AK z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 czerwca 2018 r. (datawpływu: 27.06.2018 r.), uzupełniony dnia 9 lipca 2018 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2018.AK z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-24/18 z dnia 20.07.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiegi IF-PP.747.8.2018.AK z dnia 27 lipca 2018 zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-22/18 z dnia 18.07.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2018.WJ z dnia 27 lipca 2018 roku zawiadamiające o wydaniu w dniu 17 lipca 2018r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pk-23/18 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: „Budowa wiaduktu kolejowego w km 28,973 linii kolejowej nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów wraz z budową drogi dojazdowej w związku z likwidacją przejazdu w km 29,188 w miejscowości Koźlice, w ramach projektu POIiS 5.2-7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.11.2018.AK z dnia 26 lipca 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe z/s w Warszawie, ul. Targowa 74,03-734 Warszawa, występującego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Szurguta,Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 18 lipca 2018 r. (Nr I-K/Z-38/18) zmienił własnąostateczną decyzję z dnia 30 września 2011 r., Nr I-K/Z/310/11, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2018.AK z  dnia 24 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu 13.07.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników Pana Mateusza Słobodziana oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2018.AK z dnia 24 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu: 13.07.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2018.AK z dnia 19 lipca 2018 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 lipca 2018 r. (data wpływu: 09.07.2018 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2018.MN z dnia 19 lipca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 16 lipca 2018 r., Nr 18/18, zmienił własną decyzję Nr 25/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 365, nazwanego przez Inwestora: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki (odcinek od km ok. 2+415 do km ok. 5+000)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.566.2016.WM1 z dnia 18 lipca 2018 roku zawiadamiające , że w oparciu o art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa, nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, AM-6, obręb Zagórze, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/1 o pow. 0,0085 ha, na rzecz spadkobierców zmarłej Stanisławy Wisz w udziale 42/192 części.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.73.2018.MN z dnia 18 lipca 2018 roku  podajace do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 17 lipca 2018 r., Nr I—D—111/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Fortum Network Wrocław Sp. z o.o., ul. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, pozwolenia na budowę obejmującego:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2018.EDT z dnia 17 lipca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 288/18 z dnia 11 lipca 2018 r. wznowił z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 14 lipca 2017 r., Nr 15/17, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz Inwestora, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna - Leśna kolo Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa, w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”, z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wyda  decyzję. Nowe okoliczności, nieznane tutejszemu Organowi w dniu wydania w/w decyzji, dotyczą ujawnionych po wytyczeniu geodezyjnym w marcu 2018 r. gazociągu i pasa montażowego drzew kolidujących z projektowanym gazociągiem, a nie ujętych w złożonej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dokumentacji i operacie dendrologicznym.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.66.2018.MN z dnia 17 lipca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 16 lipca 2018 r., Nr I-D-109/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Fortran Network Wrocław Sp. z o.o., ul. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, pozwolenia na budowę obejmującego: Budowę sieci ciepłowniczej 2xDN450/400/350/300 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 395 ulicy Buforowej w kierunku osiedla „Jagodno” we Wrocławiu. Etap od Z1 do Kz4 (dz. nr 6/11, nr 6/13, AM-7, nr 1/89, nr 1/71, nr 1/72, AM-8, obręb Woj szyce).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2018.AK  z dnia 17 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu: 27.06.2018 r.), uzupełniony dnia 9 lipca 2018 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę oraz Panią Agnieszkę Komorowską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.KK/MA z dnia 16 lipca 2018 roku , Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00274259/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.107.2018.EDT z dnia 16 lipca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 11 lipca 2018 r., Nr I—P-105/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.313.2017.EDT z dnia 16 lipca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr I-D-66/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.192.2016.EDT z dnia 16 lipca 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 27 września 2016 r., Nr I-D-206/16, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.124.2018.WS z dnia 12 lipca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski wydal w dniu 12 lipca 2018 r. decyzję Nr I - D - 106/18, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tłumaczów, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 385, przewidzianej do realizacji na dz. nr 103/10, AM-1, Obręb 0011 Tłumaczów, Jedn. Ewid. Radków Gmina, na rzecz: Gminy Radków Rynek 1, 57-420 Radków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2018.AK z dnia 11 lipca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-20/18 z dnia 04.07.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2018.AK z dnia 11 lipca 2018 roku zawiadamiające ,że  Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-21/18 z dnia 04.07.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.39.2018.GM2 z dnia 6 lipca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.06.2018 roku, uzupełniony dnia 02.07.2018 roku, złożony przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie, działający przez pełnomocnika P. Krzysztofa Czaprackiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach opracowania dokumentacji projektowej pn. przebudowa 6 istniejących magazynów środków bojowych wraz z budową przyłączy i zewnętrznych instalacji podziemnych: wodociągowych ze zbiornikami przeciwpożarowymi, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetycznych, odgromowych, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej, a także budowie obwałowań placów manewrowych oraz budowie i przebudowie dróg wewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego w Duninowie, gmina Chocianów, powiat polkowicki.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2017.ES2  z dnia 5 lipca 2018 roku zawiadamiające że w dniu 25 czerwca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 17/18 zmienił własną decyzję Nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Łącznik Aglomeracyjny A4-S5 - Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D”, poprzez:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.3.2018.EDT z dnia 5 lipca 2018 roku zawiadamiające ,że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka reprezentowana przez Panią Beatę Potyrałę Zastępcę Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), złożony w dniu 14 marca 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 11 kwietnia 2018 r. oraz 18 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 12/16 z dnia 22 czerwca 2016 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DNI00 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego oraz zezwalającej Inwestorowi na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, wyszczególnionych w opracowaniu „Inwentaryzacja dendrologiczna” Wrocław, kwiecień 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2018.AK z dnia 28 czerwca 2018 roku zawiadamiające o  wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 czerwca 2018 r. (data wpływu: 20.06.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez  pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2018.ES2 z dnia 28 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 16/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 52+460 w m. Henryków, gm. Ziębice, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 52+460 w miejscowości Henryków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2018.WJ z dnia 28 czerwca 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Kusia reprezentującego firmę An Archi Group Sp. z o. o. w Gliwicach, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 21.06.2018r. decyzja Nr I-P-42/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego w Bolesławcu polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku dworca bez zmiany jego formy architektonicznej, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, zmianą zagospodarowania terenu w tym wymianą nawierzchni, wykonaniem nowych przyłączy, miejsca do składowania odpadów i wiaty rowerowej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z systemem informacji pasażerskiej, na działce nr 127/2, obręb 0004 Bolesławiec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2018.GM2 z dnia 26 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że - na wniosek z dnia 15.05.2018 roku (data wpływu 17.05.2018 r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Goncerz, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-41/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN 20 kV na terenie zamkniętym PKP przy ul Moniuszki w m. Oleśnica lokalizowanej na terenie działki nr 1/4 AM-73 obręb 021401_1.0002 Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1772) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawne ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe,  jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2018.AK z dnia 26 czerwca 2018  roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu: 18.06.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana, Panią Julię Dąbrowską-Banach oraz Pana Przemysława Nogę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2018.GM2 z dnia 22 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że - na wniosek z dnia 19.04.2018 roku (data wpływu 23.04.2018 r.) uzupełniony dnia 21.05.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Jaskulskiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-40/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa linii napowietrznej nN na linię kablową nN w związku z przebudową ul. Kraszowickiej na odcinku pomiędzy ul. Przyjaźni i ul. Krótką w Świdnicy lokalizowanej na terenie działki: nr 298/2 obręb 021901 1.0006 Kraszowice, m. Świdnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2543) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.5.2017.MMJ z dnia 22 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-342/18 z dnia 18 czerwca 2018r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2017r., nr 606/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie - Zadanie 2”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.32.2018.WJ z dnia 21 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych, polegająca na częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku dworca, budowie parkingu dla samochodów osobowych z drogą dojazdową, budowie zatoki autobusowej oraz rozbiórce dwóch zespołów budynków”, na działce nr 40/19 i 40/14, obręb Podgórze N-40, w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.38.2018.WJ  z dnia 21 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że na wniosek Jacka Fita reprezentującego Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 - ul. B. Krzywoustego w Oleśnicy, na działce nr 3, AM-15, obręb 0002 Oleśnica, w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.37.2018.AK  z dnia 21 czerwca 2018  roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem  pełnomocnika Pana Pawła Sarnackiego, złożony w dniu 11 maja 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 czerwca 2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego w celu elektryfikacji linii kolejowej nr 278 relacji Węgliniec - Zgorzelec na odcinku od km 0,386 do km 27,130 1 fragmentu linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław Świebodzki - Zgorzelec na odcinku od km 202,034 do km 202,455.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.501/2.2017.WM1 z dnia 20 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że w dniu 11 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 20, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433) oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 212), została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Międzylesie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 67 o pow. 0,2100 ha AM-1, obręb Boboszów, w udziale 4/64 części, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 5/17 (znak IF-AB.7840.2.3.2017.JT) z dnia 12 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysie Kłodzkiej. Z dniem 6 października 2017 r (Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak sprawy: DLI.2.6621.48.2017.DB.4.NK: 157346/17), przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2018.WJ z dnia 20 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że na wniosek G.EN. GAZ Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12.06.2018r. decyzja Nr  I-P-38/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE dn 125 - skrzyżowanie z torami PKP relacji nr 273 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 59,586 - 59,606, lokalizowanego na terenie działki: nr 201 AM-7, obręb ewidencyjny 021104_4.0001 Ścinawa, w Ścinawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2018.MN  z dnia 20 czerwca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Wdowiaka - złożony dnia 9 maja 2018 r., skorygowany w dniu 18 maja 2018 r. oraz w dniu 12 czerwca 2018 r. i uzupełniony w dniu 18 maja 2018 r. oraz w dniu 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 25/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 365, nazwanego przez Inwestora: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki (odcinek od km ok. 2+415 do km ok. 5+000)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.193.2017.PD z  dnia 18 czerwca 2018 roku informujace Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00094521/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2018.AK  z dnia 15 czerwca 2018 roku zawiadamiające o wydaniu na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 14 marca 2018 r., zmodyfikowany w dniu 28 marca 2018 r., decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11  czerwca 2018 r. Nr 15/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 12 (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1016D) w km od 117+380,00 do km 117+826,36 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2018.GM2  z dnia 15 czerwca 2018 roku zawiadamiajace , że - na wniosek z dnia 30.04.2018 roku, złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika P. Irenę Marówkę, Wojewoda  Dolnośląski decyzją Nr I-P-35/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: przebudowa sieci cieplnej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu zlokalizowanej na terenie działek: nr 4/32, 4/33 i 4/25 AM-8 obręb 0061  Różanka, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 42/MON z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2018. WJ z dnia 14 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że na wniosek Gminy Sulików, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12.06.2018r. decyzja Nr I-P-39/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dnl25 PE pod linią kolejową nr 344 Wilka- Zawidów w km 1.569-1.590 i 1.810, na dz. nr 102/3, AM-1, obręb Wilka, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2018.WJ z dnia 14 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że na wniosek PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Kusia została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5.06.2018r. decyzja Nr I-P-37/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego w Imbramowicach, polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca oraz zmianie zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce nr 324/7, obręb 0004 Imbramowice, gm. Żarów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2018.WJ z dnia 12 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że na wniosek Katarzyny Cąkały reprezentującej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 1 Kanalizacji S.A. we Wrocławiu została wydana przez Wojewodę  Dolnośląskiego w dniu 29.05.2018r. decyzja Nr I-P-36/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dalimira we Wrocławiu, na dz. nr 22, AM-16, obręb Świniary, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2018.AK  z dnia 11 czerwca 2018 roku zawiadamiające  wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu: 04.06.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2018.AK  z dnia 11 czerwca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu: 04.06.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.5.2018.MMJ  z dnia 11 czerwca 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-293/18 z dnia 5 czerwca 2018r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Świdnickiego z dnia 20 lutego 2018r., Nr 211/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 112503D w miejscowości Witoszów Dolny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2018.GM2 z dnia 09 czerwca 2018 roku zawiadamiające , że - na wniosek z dnia 20.04.2018 roku (data wpływu 24.04.2018 r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez  pełnomocnika Pana Michała Teklińskiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-34/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kablowych SN 20 kV w m. Oława na terenie działki nr 1/3 AM-99 obręb 0003 Oława, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2003) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2018.GM2 z dnia 07 czerwca 2018 roku  zawiadamiające , że - na wniosek z dnia 18.04.2018 roku, złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 1 Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, działające przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Ciebiera-Mazurczak reprezentującą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu sp. z o.o., Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-33/18 ustalił lokalizację inwestycji celupublicznego dla zadania pn.: przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej 16Dwe Wrocławiu wraz z przebudową istniejących rurociągów tłocznych wód opadowychw kierunku ul. Szwajcarskiej oraz w kierunku ziemnego zbiornika retencyjnego lokalizowanych na terenie działek: jednostka ewidencyjna 026-401_l, M. Wrocław nr 2 AM-6,obręb 0028 Grabiszyn i jednostka ewidencyjna 026-401 1, M. Wrocław, nr 48 AM-9 obręb 0037 Muchobór Mały, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1206, 1322) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2018.AK  z dnia 7 czerwca 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-19/18 z dnia 28.05.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2017.MN z dnia 4 czerwca 2018 roku zawiadamiające ,że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 14/18 z dnia 21 maja 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez
pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej Nr 36 przewidzianej do realizacji w km od 50+570 do km 50+785 drogi krajowej nr 36, nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej Nr 36 w miejscowości Rogówek w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.453.2017.PK1/AZ z dnia 4 czerwca 2018 roku zawiadamiające że w dniu 23 maja 2018 roku, na podstawie art. 20, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433) oraz w związku art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 212), została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prochowice oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 302/1 o pow. 0,1251 ha oraz nr 307/1 o pow. 0,1555 ha, obręb Kawice, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 20/16 z dnia 10 listopada 2016 r., (znak: IF-AB.78240.2.16.2016.JT) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry i rzeki Cicha Woda na terenie gminy Prochowice, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice”. Z dniem 30 marca 2017 r (Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak sprawy: DLI.3.6621.1.2017.KS.4.NK:51922/17), przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.38.2018.WW z dnia 30 maja 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-D- 78/18 z dnia 24 maja 2018 r., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Inwestorowi - Gminy Góra, działającej z pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego układu drogowego drogi wojewódzkiej nr 324 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową dróg: Błotnej, Dębowej, Sosnowej i Lipowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku ul. Wrocławska w miejscowości Góra do miejscowości Kłoda Górowska - etap I”, przewidzianej do realizacji na dz. nr. 1075dr, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 1359dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1360dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1123dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1134/3dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1151/2dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1180dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1286, AM- 34, obręb Góra, nr 2011/25, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 2028/1, AM-28, obręb 0001
Góra w miejscowości Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2017.ES2 z dnia 30 maja 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 13/18 z dnia 17 maja 2018 r. odmówił Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem  pełnomocnika Pana Pawła Stefańskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2018.MN  z dnia 29 maja 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/18 z dnia 17 maja 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pani Łucji Czerwińskiej, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 297 nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ronda w miejscowości Kruszyn w ciągu drogi krajowej Nr 94 w celu włączenia drogi wojewódzkiej Nr 297 według nowego przebiegu w ramach zadania: „Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo-wschodniego obejścia Bolesławca”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2018.WJ z dnia 28 maja 2018 roku zawiadamiającego o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: „Budowa wiaduktu kolejowego w km 28,973 linii kolejowej nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów wraz z budową drogi dojazdowej w związku z likwidacją przejazdu w km 29,188 w miejscowości Koźlice, w ramach projektu POIiŚ 5.2-7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.35.2018.GM2 z dnia 25 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15.05.2018 roku (data wpływu 17.05.2018 r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Goncerz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV na terenie zamkniętym PKP przy ul Moniuszki w m. Oleśnica na terenie działki nr 1/4 AM-73 obręb 021401 1.0002 Oleśnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1772) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów’, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.31.2018.GM2 z dnia 25 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19.04.2018 roku (data wpływu 23.04.2018 r.) uzupełniony dnia 21.05.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Jaskulskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej nN na linię kablową nN w związku z przebudową ul. Kraszowickiej na odcinku pomiędzy ul. Przyjaźni i ul. Krótką w Świdnicy zlokalizowanej na terenie działki: nr 298/2 obręb 021901 1.0006 Kraszowice, m. Świdnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2543) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.219.2018.WS  zdnia 19 maja 2018 roku, Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 14 maja 2018 r. decyzję Nr I -D - 69/18, znak: IF-AB.7840.5.219.2017.WS zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na Budowę i przebudowę sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Dzierżoniowie: □ w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 384, na dz. nr 192 dr, AM-3, Obr. Dzierżoniów Centrum - ul. Bielawska; □ w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 382, na dz. nr 14 dr, AM-1, Obr. Dzierżoniów Przedmieście - ul. Ząbkowicka, na rzecz: ZEC, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z/s w Pieszycach, ul. Bielawska 6 lok. 17, 58-250 Pieszyce.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.747.2015.GG2/EB z dnia 17 maja 2018 roku zawiadamiające że w dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 11 a, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania, na rzecz spadkobierców po zmarłych: Mariannie Jacniackiej i Leonie Jacniackim, z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości położonej na terenie gminy Wałbrzych, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22/1 o pow. 0,0054 ha, AM-2, obręb Rusinowa 0036, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 16/15 z dnia 08 czerwca 2015 r. (znak IF.AB.7820.2.2015.JT2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km 0+000,00 do km 1+772,00 przewidziana do wykonania na terenie m. Wałbrzych”, która stała się ostateczna z dniem 21 lipca 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.8.2018.ES2  z dnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, złożony w dniu 29 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 52+460 w m. Henryków, gm. Ziębice, nazwanej przez Inwestora:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 52+460 w miejscowości Henryków”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2018.ES2 z dnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Lesława Golby, złożony w dniu 6 marca 2018 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 17 kwietnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku od km 2+270,00 do km 2+546,50 w m. Jaczów, gm. Jerzmanowa, nazwanej przez Inwestora:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od km 2+270,00 do km 2+546,50 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.33.2018.GM2  z dnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20.04.2018 roku (data wpływu 24.04.2018 r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Teklińskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowych 20 kV w m. Oława na terenie działki nr 1/3 AM-99 obręb 0003 Oława, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2003) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2018.GM2 z dnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 12.03.2018 roku (data wpływu 20.03.2018 r.) uzupełnionego dnia 09.04.2018 roku oraz dnia 30.04.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Witolda Szustera, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-32/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej tj. obiektu infrastruktury technicznej w postaci linii kablowych 20kV i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek: nr 102/3 obręb 0015 Wilka i nr 285 obręb 0013 Wrociszów Dolny, gmina Sulików, powiat zgorzelecki, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 3550, 3552) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.34.2018.GM2  zdnia 15 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 30.04.2018 roku, złożony przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, działający przez pełnomocnika P. Irenę Marówkę, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach opracowania dokumentacji projektowej pn. przebudowa sieci cieplnej na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w obrębie działek: nr 4/32, 4/33 1 4/25 AM-8 obręb 0061 Różanka, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 42/MON z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2018.GM2 z dnia 11 maja 2018 roku zawiadamiające że na wniosek z dnia 21.03.2018 roku, uzupełniony dnia 10.04.2018 roku, złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu w imieniu którego działa Pan Jerzy Dul - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr ł-P-31/18 zmieniającą decyzję Nr I-P-114/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: modernizacja (przebudowa) peronów oraz przejścia pod torami na stacji kolejowej Jaworzyna Śląska z infrastrukturą techniczną 1 zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na terenie działki nr 749/6 AM- 7 obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, m. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami) w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2018.AK z dnia 10 maja 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-18/18 z dnia 07.05.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2018.AK z dnia 10 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 26.04.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2018.GM2 z dnia 10 maja 2018 roku zawiadamiające że na wniosek z dnia 03.04.2018 roku (data wpływu 04.04.2018 roku), uzupełniony dnia 18.04.2018 roku, złożony przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. (zastępca prawny Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o.) z siedzibą w Płocku, w imieniu, którego działa Pan Andrzej Dworski - Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P- 30/18 zmieniającą decyzję Nr I-P-51/16 z dnia 21 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa rurociągu 0 400 mm o długości całkowitej 392 m odprowadzającego ścieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100” lokalizowanego na terenie działki nr 53 AM- 1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.376.2017.VK z dnia 09 maja 2018 roku zawiadaiające że w dniu 25 kwietnia 2018 roku, na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz.1731 z późn. zm.) oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 t.j.), została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krośnice, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 17/5 AM 1 i nr 18/3 AM 1, obręb Dziewiętlin, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku ZZU Czeszów - ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, która stała się ostateczna w dniu 20 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2018.GM2 z dnia 08 maja 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18.04.2018 roku złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, działające przez pełnomocnika P. Małgorzatę Ciebiera-Mazurczak reprezentującą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej 16D we Wrocławiu wraz z przebudową istniejących rurociągów tłocznych wód opadowych w kierunku ul. Szwajcarskiej oraz w kierunku ziemnego zbiornika retencyjnego. Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działek: jednostka ewidencyjna 026-401 1, M. Wrocław, nr 2 AM-6, obręb 00030028 Grabiszyn i jednostka ewidencyjna 026-401 1, M. Wrocław, nr 48 AM- 9 obręb 0037 Muchobór Mały, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1206, 1322) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.21.2018.GM2 z dnia 30 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 15.03.2018 roku (data wpływu 21.03.2018 roku) złożony przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika P. Jerzego Dul PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-27/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: rozbudowa przejścia podziemnego pod torami na stacji Jaworzyna Śląska, linia kolejowa nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, zlokalizowanego na terenie działki: nr 749/11 AM-7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2464) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.501.2017.WM1 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433), art.' 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - zawiadamiam, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm), w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 4/64 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa, położonej w gminie Międzylesie, AM-1, obręb Boboszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 67 o pow. 0,2100 ha, na rzecz Emila Kępy w udziale 1/64 części oraz na rzecz spadkobierców zmarłego Ryszarda Kępy w udziale 1/64 części.

Obwieszczenie Wojewody Dolośląskiego IF-AB.7820.33.2017.MŚ/EDT  zdnia 30 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, złożony w dniu 8 grudnia 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 13 grudnia 2017 r., 21 lutego 2018 r. oraz 9 kwietnia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 355 i drogi wojewódzkiej nr 356 nazwanego przez Inwestora: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, nr 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.498.2017.WM1 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - zawiadamiam, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 61/64 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa, położonej w gminie Międzylesie, AM-1, obręb Boboszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 1,3694 ha, na rzecz Emila Kępy w udziale 1/64 części oraz na rzecz spadkobierców zmarłego Ryszarda Kępy w udziale 1/64 części.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.38.2018.WW  z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora Gminy Góra, działającej z pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, złożony w dniu 21 lutego 2017 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego układu drogowego drogi wojewódzkiej nr 324 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową dróg: Błotnej, Dębowej, Sosnowej i Lipowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku ul. Wrocławska w miejscowości Góra do miejscowości Kłoda Górowska - etap I”, przewidzianej do realizacji na dz. nr. 1075dr, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 1359dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1360dr, AM-34, obręb 0001 Góra, nr 1123dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1134/3dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1151/2dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1180dr, AM-29, obręb 0001 Góra, nr 1286, AM-34, obręb Góra, nr 2011/25, AM-28, obręb 0001 Góra, nr 2028/1, AM-28, obręb 0001 Góra w miejscowości Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2017.ES2 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, działającemu przez pełnomocnika Pana Sławomira Gonciarza, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 5 - al. Karkonoska i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa i przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Krzycką do ronda na dz. nr 12/4, AM-5, obręb Klecina”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2018.GM2 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 09.03.2018 roku (data wpływu 14.03.2018 r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Jeleniej Górze działającą przez pełnomocnika Panią Lucynę Wysocką-Kusa reprezentującą firmę P.H.U. „ELEKTRON” z siedzibą w Jeleniej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-26/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa linii kablowej SN i ułożeniu dwóch rezerwowych rur ochronnych na terenie zamkniętym PKP w ramach zadania: „Jelenia Góra - przebudowa linii SN L-129 od R-343 do JGJ-12901” lokalizowanych na terenie działki nr 54/4 AM-7, obręb 0020 Jelenia Góra 3, jednostka ewidencyjna 026101 1 M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1566) zamieszczonej w załączniku do Decyzji
nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2018.GM2 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że - na wniosek z dnia 08.03.2018 roku (data wpływu 12.03.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczywe Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląskidecyzją Nr I-P-25/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowagazociągu niskiego ciśnienia (MOP 10,0 kPa) PE DE 225 - skrzyżowanie z torami PKPnr 275 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 1,673, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/1 AM-13, obręb Grabiszyn, nr 1 AM-43, obręb Południe, miasto Wrocław,znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1201, 1366) zamieszczonejw załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawieustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.). Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.106.2017.EB2 z dnia 24 kwietnia 2018 roku informujące na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadamia o wydaniu decyzji na rzecz spadkobierców zmarłej Marii Wojtarowicz w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Miękinia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 521/1 o pow. 0,1397 ha AM-2, obręb 0015 Miękinia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.7.2018.AK z dnia 24 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydenta Wrocławia,działającego przez pełnomocnika Jarosława Brodę, złożony w dniu 30 marca 2018 r., uzupełniony w dniu 16 kwietnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej nr 94 (klasy GP) - Osi Zachodniej we Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowicka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.29.2018.WJ z dnia 23 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Gminy Sulików, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dnl25 PE pod linią kolejową nr 344 Wilka-Zawidów w km 1.569-1.590 i 1.810, na dz. nr 102/3, AM-1, obręb Wilka, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2018.JT  zdnia 20 kwietnia 2018 roku zawiadamiająceże Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r., udzielił pozwoleniaGminie Łagiewniki na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dlazamierzenia budowlanego polegającego na remoncie zbiornika wodnego w miejscowościSieniawka, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:Prace remontowe zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zbiorniku wodnymw m. Sieniawka dz. nr 642/139, nr 708, AM-1, obręb Sieniawka, gm. Łagiewniki -modernizacja urządzeń hydrotechnicznych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.25.2018.GM2 z dnia 20 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 03.04.2018 roku (data wpływu 04.04.2018 roku), uzupełniony dnia 17.04.2018 roku, złożony przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji

Rurociągów Naftowych S.A. (zastępca prawny Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o.) z siedzibą w Płocku, w imieniu, którego działa Pan Andrzej Dworski, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-51/16 z dnia 21 września 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa rurociągu 0 400 mm o długości 392 m odprowadzającego ścieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100” lokalizowanego na terenie działki nr 53 AM- 1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.23.2018.WJ  z dnia 19 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego Imbramowice polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca oraz zmianie zagospodarowania terenu, na działce nr 324/7, obręb 0004 Imbramowice, gmina Żarów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2018.WJ  dnia 18 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o że na wniosek Grzegorza Sycha reprezentującego Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12.04.2018r. decyzja Nr I-P-24/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych 20 kV na działce nr 1/12, AM-1, obręb 1, Szczawno-Zdrój, w granicach terenów zamkniętych. Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2119, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2018.AK z dnia 16 kwietnia 2018 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 19 stycznia 2018 r., uzupełniony w dniu 30 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 33 (klasy GP) w km od około 19+613,82 do km około 20+279,44, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3236D (klasy Z) oraz drogą wojewódzką nr 392 (klasy G) w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa  ezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.22.2018.GM2  z dnia 16 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21.03.2018 roku, uzupełniony dnia 10.04.2018 roku, złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu w imieniu którego działa P. Jerzy Dul, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-114/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: modernizacja (przebudowa) peronów oraz przejścia pod torami na stacji kolejowej Jaworzyna Śląska z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na terenie działki nr 749/6 AM- 7 obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, m. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 ze zm.) w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.11.2018.MŚ z dnia 12 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe z/s w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, występującego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Szurguta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2011 r., Nr I-K/Z/310/11, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) SN 20/15 kV na ode. p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj. dolnośląskiego km 59.697 realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR002 - odcinek Wrocław-Poznań, etap I”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.20.2018.GM2 z dnia 12 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12.03.2018 roku (data wpływu 20.03.2018 r.) uzupełniony dnia 09.04.2018 roku, złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającą przez pełnomocnika Pana Witolda Szustera ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej tj. obiektu infrastruktury technicznej w postaci linii kablowych 20kV i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek: nr 102/3 obręb 0015 Wilka i nr 285 obręb 0013 Wrociszów Dolny, gmina Sulików, powiat zgorzelecki, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 3550, 3552) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.397.2017.PD z dnia 11 kwietnia 2018 roku zawiadamiające, w dniu 11 kwietnia 2018 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. „KŁOS” w Zajączkowie - w likwidacji w wysokości 3 082,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskie, obręb 0015 Kotowice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/1. Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2120 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.26.2018.WJ z dnia 11 kwietnia 2018 roku zawiadamiające że na wniosek Łukasza Tomali reprezentującego G.EN. GAZ Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działce nr 201, AM-7, obręb Ścinawa, w gm. Ścinawa, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2018.AK z dnia 10 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 03.04.2018 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2018.JT z dnia 10 kwietnia 2018 roku zawiadamiające owszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Miasto i GminaBierutów, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wyskiela, złożony w dniu19 stycznia 2018 r., uzupełniony i skorygowany w dniu 7 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez inwestora:Budowa zbiornika retencyjnego - przeciwpowodziowego w mieście i gminie Bierutów.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.307.2017.WW z dnia 9 kwietnia 2018r roku informujące o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 5 kwietnia 2018 r., Nr I-D-52/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Województwo Dolnośląskie wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działający z pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kowalskiego, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 - 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski” w zakresie: remontu mostu nad rzeką Bóbr w km 88+828 drogi wojewódzkiej nr 297, przewidzianej do realizacji na dz. nr 55/2dr, AM-1, obręb 0002 Brunów, nr 59/9, AM-1, obręb 0002 Brunów, nr 15dr, AM-1, obręb 0001 Lwówek Śląski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.18.2018.WJ z dnia 6 kwietnia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego w Bolesławcu polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca oraz zmianie zagospodarowania terenu, na działce nr 127/2, obręb 0004 Bolesławiec, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2018.AK z dnia 4 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Mozalewskiego, Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 14 marca 2018 r., zmodyfikowany w dniu 28 marca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 12 (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1016D) w km od 117+380,00 do km 117+826,36 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 12 na odcinku Nielubia-Kurowice w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.312.2017.WW z dnia 3 kwietnia 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 30 marca 2018 r., Nr I—D—51/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Jacka Mozalewskiego - Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa wiaduktu drogowego nad drogą krajową nr 3 w km 358+883 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w miejscowości Polkowice, przewidzianej do realizacji na dz. nr 192, obręb 0002 Polkowice, nr 191/1, obręb 0002 Polkowice, nr 172/1, obręb 0002 Polkowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.21.2018.GM2 z dnia 29 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.03.2018 roku (data wpływu 21.03.2018 roku) złożony przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika P. Bożenę Grądziel PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przejścia podziemnego pod torami na stacji Jaworzyna Śląska, linia kolejowa nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, zlokalizowanego na terenie działki: nr 749/11 AM-7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.KK z dnia 29 marca 2018 roku informujące, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) wskazuję - do dnia 31 maja 2018 roku - przewidywany termin  zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00274259/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2017.WW z dnia 29 marca 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku który wpłynął do tutejszego Organu w dniu 3 marca 2017 r., uzupełnionego pod względem formalno-prawnym w dniu 28 kwietnia 2017 r. oraz ostatecznie pod względem materialno-prawnym dnia 21 marca 2018 r., decyzją Nr 9/18 z dnia 23 marca 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego, nazwanego przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od km 14+160,00 do ok. km 15+083,50”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2018.WJ z dnia 26 marca 2018 roku zawiadamiajace, że na wniosek Katarzyny Cąkały reprezentującej MPWiK Sp. z o. o. we Wrocławiu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla budowy linii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dalimira na Swiniarach, na działce nr 22, AM-16, obręb Swiniary we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.6.2018.MN z dnia 23 marca 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 22 marca 2018 r., Nr I—K/Z/-14/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, pozwolenia na budowę obejmującego: Przebudowę linii elektroenergetycznej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV 1 budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-103 /S-104/ S-107 Przybków - Kąty Wrocławskie - Klecina: - w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław Świebodzki - Zgorzelec w km od 12.274 do km 12.326, przecięcie w km 12.292 (dz. nr 213, AM-1,2, obręb 0025 Smolec, jedn. ewiden. Kąty Wrocławskie), - w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław Świebodzki - Zgorzelec w km od 19.278 do km 19.306, przecięcie w km 19.29 (dz. nr 260/3, AM-1, obręb 0031 Wszemiłowice - Jurczyce, jedn. ewiden. Kąty Wrocławskie), - w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 302 relacji Malczyce - Bolków w km 11,748 (dz. nr 397/2, AM-2, obręb 0002 Bukówek, jedn. ewiden. Środa Śląska), - w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 137 relacji Katowice - Legnica w km 275,706 (dz. nr 4/1, AM-1, obręb Nowa Wieś Legnicka, jedn. ewiden. Legnickie Pole). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7820.1.2018.MN z dnia 23 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Łucji Czerwińskiej, złożony w dniu 19 stycznia 2018 r., uzupełniony w dniu 31 stycznia 2018 r oraz skorygowany dnia 14 marca 2018 r. oraz 16 marca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 297 nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ronda w miejscowości Kruszyn w ciągu drogi krajowej Nr 94 w celu włączenia drogi wojewódzkiej Nr 297 według nowego przebiegu w ramach zadania: „Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo - wschodniego obejścia Bolesławca”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2017.WJ z dnia 19 marca 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK S.A. w Warszawie,została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14.03.2018r. decyzja Nr I-P-19/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Lubin Górniczy na działce nr 1222, AM-7, obręb Lubin N-3, w Lubinie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.453.2017.PK1 z dnia 19 marca 2018 roku zawiadamiajace, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433) zawiadamia się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Henryka Franciszka Gajek, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prochowice oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjnie nr 302/1 o pow. 0,1251 ha oraz nr 307/1 o pow. 0,1555 ha.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2018.GM2 z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 09.03.2018 roku (data wpływu 14.03.2018 r.) złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Jeleniej Górze działającą przez pełnomocnika Panią Lucynę Wysocką-Kusa reprezentującą firmę P.H.U. „ELEKTRON” z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 1 ułożeniu dwóch rezerwowych rur ochronnych na terenie zamkniętym PKP w ramach zadania: „Jelenia Góra - przebudowa linii SN L-129 od R-343 do JGJ-12901” lokalizowanych na terenie działki nr 54/4 AM-7, obręb 0020 Jelenia Góra 3, jednostka ewidencyjna 026101 1 M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.13.2018.GM2 z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.03.2018 roku (data wpływu 12.03.20181 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 10,0 kPa) PE DE 225 - skrzyżowanie z torami PKP nr 275 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny w km 1,673, lokalizowanego na terenie działek: nr 1/1 AM-13, obręb Grabiszyn, nr 1 AM-43, obręb Południe, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.04.2018.GM2 z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 05.02.2018 roku (data wpływu 08.02.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-17/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE 160 - skrzyżowanie z torami PKP nr 132 relacji Oława - Lizawice w km 156,753, lokalizowanego na terenie działek: nr 9 AM-58, nr 1/1 AM-57, nr 2 AM-49 obręb Oława, miasto Oława, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.376.2017.VK z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 ze zm.), prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krośnice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2018.JT z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/18 z dnia 7 marca 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 363, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w m. Iwiny”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.13.2017.WW z dnia 16 marca 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/18 z dnia 27 lutego 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Prezydent Wrocławia, występującemu przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych, etap 2 - skrzyżowanie ul. Grabiszyńskiej (droga wojewódzka nr 347) z ul. Gen. Józefa Hallera (droga krajowa nr 5) - ul. Grabiszyńska od nr 269 do 293”. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.305.2017.MŚ z dnia 15 marca 2018 roku zawiadamiające o wydanej na rzecz Inwestora - Schavemaker Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Fabryczna 1, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Małgorzaty Królikowskiej, przez Wojewodę Dolnośląskiego, dnia 19 lutego 2018 r., decyzji Nr I-K-34/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującego: „Budowę budynku administracyjno-socjalnego przewidzianą do realizacji na terenie działki nr 1/6, AM-17, obr. Kąty Wrocławskie, j. ew. gmina Kąty Wrocławskie”, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich”.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji I Rozwoju DLI.6.6615.452.2017.MT z dnia 15 marca2018 roku zawiadamiające, że w dniu 21 lutego 2018 r. wydano decyzję znak: DLI.6.6615.452.2017.MT, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 iipca 2017 r., znak:IF-W0.7570.646.2013, orzekającą
o ustaleniu odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2017.WJ z dnia 14 marca 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bożeny Pianin działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13.03.2018r. decyzja Nr I-P-l8/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c Del25 na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Klecina dla projektowanego budynku produkcyjno-magazynowego położonego na dz. nr 2/4 przy ul. Kobierzyckiej we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.4.2018.JK z dnia 12 marca 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 12 marca 2018 r., Nr I -D / 43/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 39, pozwolenia na budowę obejmujące: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367, przewidzianej do realizacji na dz. nr 256, obręb 0001 Borówno”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.2.1.2018.JT z dnia 9 marca 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Gmina Łagiewniki, złożony w dniu 12 stycznia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na remoncie zbiornika wodnego w miejscowości Sieniawka, nazwanego przez inwestora: Prace remontowe zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zbiorniku wodnym w m. Sieniawka dz. nr 642/139, nr 708, obręb Sieniawka, gm. Łagiewniki - modernizacja urządzeń hydrotechnicznych.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.KK z dnia 8 marca 2018 roku informujące -zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz niżej wymienionych osób, zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr WR1K/00274259/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2017.EB2 z dnia 5 marca 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 28 lutego 2018 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la, art. 12 ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Andrzeja Siewierskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 8/3, AM-8, obręb 0014 Jagodno, o powierzchni 0,0026 ha, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r., (znak: IF-AB.7820.21.2016.MN) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.397.2017.PD z dnia 5 marca 2018 roku informujące, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. „KŁOS” w Zajączkowie - w likwidacji z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskie, obręb 0015 Kotowice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/1, został sporządzony operat szacunkowy dla przedmiotowej nieruchomości. Tym samym zostały zebrane materiały dowodowe konieczne do wydania decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2017.WJ z dnia 2 marca 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika działającego z upoważnienia PKP PLK S.A. w Warszawie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2.03.2018r. decyzja Nr I-P-16/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Rudna Gwizdanów na działce nr 89/20, AM-1, obręb Gwizdanów, gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2018.WJ z dnia 28 lutego 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Małeckiego działającego z upoważnienia Gminy Twardogóra, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26.02.2018r. decyzja Nr I-P-l5/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy istniejącym dworcu kolejowym w Twardogórze, na działce nr 1/14, AM-27, Obręb Twardogóra, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2017.ES2 z dnia 21 lutego 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/18 z dnia 21 lutego 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Kraj owych 1 Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2017.ES2 z dnia 21 lutego 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 21 lutego 2018 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 4/18 zmienił własną decyzję Nr 17/11 z dnia 3 sierpnia 2011 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław - Bolków - Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 drogi krajowej nr 3 do km 411+650 drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,5 km”, dla zadania nazwanego przez Inwestora: „Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław - Bolków - Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 (obecnie 437+300) drogi krajowej nr 3 do km 411+650 (obecnie 411+604) drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,7 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2018.WJ z dnia 20 lutego 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Grzegorza Sycha, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych 20 kV na dz. nr 1/12, AM-1, obręb 1, Szczawno-Zdrój, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB,7820.30.2017.MN z dnia 20 lutego 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej Nr 36 przewidzianej do realizacji w km od 50+570 do km 50+785 drogi krajowej nr 36, nazwaną przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej Nr 36 w miejscowości Rogówek w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.106.2017.EB2 z dnia 16 lutego 2018 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez  Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Miękinia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 521/1 o pow. 0,1397 ha AM-2, obręb 0015 Miękinia. W przedmiotowej sprawie został sporządzony operat szacunkowy wyceny nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2018.GM2 z dnia 9 lutego 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 05.02.2018 roku (data wpływu 08.02.2018 roku) złożony przez firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, działającą przez pełnomocnika Pana Rafała Błęckiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE 225 - skrzyżowanie z torami PKP nr 132 relacji Oława - Lizawice w km 156,753, lokalizowanego na terenie działek: nr 9 AM-58, nr 1/1 AM-57, nr 2 AM-49 obręb Oława, miasto Oława znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.747.2015.GG2 z dnia 7 lutego 2018 roku zawiadamiające, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Gminy Miejskiej Wałbrzych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie
prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wałbrzych, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 22/1 o pow. 0,0054 ha, AM-2, obręb Rusinowa 0036.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.130.2018.MN z dnia 6 lutego 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 6 lutego 2018 r., Nr I-K/Z/-6/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: Budowie tranzytowej sieci wodociągowej DN 225 w pasie drogowym drogi krajowej S8 (dz. nr 219/1, nr 219/2, nr 219/3, AM-1, obręb Bukowina) w miejscowości Bukowina, gmina Długołęka oraz w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 326 relacji Wrocław Psie Pole - Trzebnica w km 8.838 (dz. nr 430/3, AM-1, obręb Pasikurowice, gmina Długołęka).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.67.2017.GM2 z dnia 2 lutego 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-14/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci kablowych niskiego napięcia 0,4kV zasilających budynki znajdujące się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Hallera, budowa sieci oświetlenia terenu w/w kompleksu, posadowienie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu istniejącej stacji transformatorowej w budynku nr 51 wraz z baterią zbiorników oleju napędowego
1 z instalacją paliwową (do napełniania, czerpania i odpowietrzania), remont elewacji, dachu i części pomieszczeń budynku nr 51 (stacja transformatorowa) wraz z wymianą rozdzielnic niskiego napięcia realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa sieci energetycznej wraz ze stacją transformatorową w kompleksie wojskowym 2847 przy ul. gen. J. Hallera 36/38 we Wrocławiu”, lokalizowanej na terenie działek: nr 2/4, 2/5, 3/4, 3/5 AM-43, obręb 0028 Grabiszyn, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.52.2017.GM2 z dnia 2 lutego 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-l 1/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa nowego przejścia podziemnego nowego przejścia podziemnego w miejscu istniejącego pomiędzy peronami, przebudowa wiat peronowych z dostosowaniem do nowej wysokości peronów i zabudowa wind dla niepełnosprawnych, skrócenie peronów, zmiana wysokości peronów, zabudowa nowego oświetlenia peronów, przejścia podziemnego, zabudowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej - informacja pasażerska, monitoringu, nowych odwodnieni peronów i torów lokalizowanych na terenie działek nr 1/6, 39/7 AM-28, obręb Brochów (0012), m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2017.GM2 z dnia 2 lutego 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 11.12.2017 roku (data wpływu 20.12.2017 r.) złożony przez Powiat Oławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Oławie, działający przez pełnomocnika Panią Justynę Nowicką - PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-13/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania: przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w miejscowości Minkowice Oławskie - ul. Kolejowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 685 AM-1 obręb 021503 5.0014 Minkowice Oławskie, gmina Jełcz-Laskowice, powiat oławski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.2017.ES2 z dnia 1 lutego 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/18 z dnia 1 lutego 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Panią Lidię Markowską Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Marka Sopota, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 5 na odcinku o długości około 2,14 km, na terenie gminy Bolków w powiecie jaworskim, nazwanej przez Inwestora: „„Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5” Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku od km 411+583 (obecnie 411+604) do km 409+486 (obecnie 409+465), długości około 2,14 km”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2017.ES2 z dnia 30 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Stefańskiego, złożony w dniu 22 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora:
„Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej n r 323" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry’”5.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.211.2017.BK3 z dnia 30 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 25 stycznia 2018 r., na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, lf, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego (znak IF-W0.7570.211.2017.BK3) o ustaleniu odszkodowania.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.248.2017.MN z dnia 29 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr I—D—15/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 370  (dz. nr 5, nr 23/33, nr 25/1, nr 25/2, 27/6, 69/1, 69/2, AM-1, obręb 0015 Mokronos Górny) oraz pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 347 (dz. nr 26/2, AM-1, obręb 0002  Cesarzowice) w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących sieci do granicy gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Góry, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.30.2017.WJ z dnia 29 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Pawła Rokickiego działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnica, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26.01.2018r. decyzja Nr I-P-12/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy” w części lokalizowanej na terenie działek nr 157 i 298/2, AM- 3, obręb 0006 Kraszowice, miasto Świdnica.”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.418.207.PD z dnia 26 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 25 stycznia 2018 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Anastone Investments Sp. z o. o. (w likwidacji) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Oborniki Śląskie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 148/4, AM - 1, obręb Zajączków.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.73.2017.WJ z dnia 26 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Bożeny Olanin reprezentującej PSG sp. z o. o. Oddział Gazowniczy we Wrocławiu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c De 125 na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Klecina dla projektowanego budynku produkcyjno-magazynowego położonego na dz. nr 2/4 przy ul. Kobierzyckiej we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2017.ES2 z dnia 25 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez  pełnomocnika Pana Artura Tarasewicza, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców  Śląskich 186, 53-139 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 36 w miejscowości Wińsko w km od 48+034 do km 48+206,  nazwanej przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie  dolnośląskim na drodze krajowej nr 36 w miejscowości Wińsko w ramach Programu Budowy  Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.24.2017.ES2 z dnia 23 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, działającego przez pełnomocnika Pana Sławomira Gonciarza, złożony w dniu 6 października 2017 r., zmodyfikowany w dniu 5 grudnia 2017 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 12 stycznia 2018 r., ponownie zmodyfikowany w dniu 17 stycznia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi krajowej nr 5 - al. Karkonoska i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa i przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Krzycką do ronda na dz. nr 12/4, AM-5, obręb Klecina”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2017.JT z dnia 18 stycznia 2018 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, złożony w dniu 8 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 363: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w m. Iwiny”.

Obwieszenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.205.2017.EB2 z dnia 18 stycznia 2018 roku informujące, Wojewoda Dolnośląski informuje, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), vart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), że w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia na rzecz Andrzeja Siewierskiego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 8/3, o pow. 0,0026 ha, AM-8, obręb 0014 Jagodno. W przedmiotowej sprawie został sporządzony operat szacunkowy wyceny nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.71.2017.GM2 z dnia 17 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-8/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa linii kablowej średniego napięcia pomiędzy stacjami PT-58107 i PT-58102 w Bolesławcu na terenie Jednostki Wojskowej nr 1145 w ramach zadania: „Bolesławiec ul. Leśna, Jednostka Wojskowa wymiana kabli olejowych i nieusieciowanych SN 20kV między stacją PT-58107 1 PT-58102”, lokalizowanej na terenie działki nr 299/73, obręb 0012 Bolesławiec, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej - decyzja Nr 148/MON z dnia 20.07.2017 roku.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 16 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/18 z dnia 16 stycznia 2018 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Zająca, na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica,
gm. Świerzawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.61.2017.GM2 z dnia 16 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że - na wniosek z dnia 08.11.2017 roku (data wpływu 10.11.2017r.), złożony przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Papierza reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lucyna Wysocka-Kusa z siedzibą w Jeleniej Górze, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-7/18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa sieci napowietrznej SN 20kV na terenie PKP w m. Przybyłowice, gm. Męcinka lokalizowanej na terenie działek nr 193/1 1 nr 193/6 AM-1 obręb 0010 Przybyłowice, gmina Męcinka, powiat jaworski, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.70.2017.WJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jana Olejnika reprezentującego PKP PLK S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Lubin Górniczy na działce nr 1222, AM-7, obręb Lubin N-3 w Lubinie, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2017.WJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, Ze na wniosek Jana Olejnika reprezentującego PKP PLK S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy masztu telekomunikacyjnego w obrębie stacji Rudna Gwizdanów na działce nr 89/20, AM-1, obręb Gwizdano w, gm. Rudna, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.64.2017.GM2 z dnia 11 stycznia 2018roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P-5/18 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE63 - skrzyżowanie z torami PKP nr 284 relacji Legnica-Jerzmanice Zdrój w km 8,9 - 8,9, lokalizowanego na terenie działki: nr 146 AM-1, obręb 0004 Czerwony Kościół, gmina Krotoszyce, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2016.MMJ z dnia 11 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 7 grudnia 2017r. Wojewoda Dolnośląski przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-550/17 z dnia 16 października 2017r., którą utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2017r., Nr 3825/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa połączenia ul. W. Rutkiewicz na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Niemczańskiej we Wrocławiu” wraz z odpowiedzią na skargę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.36.2017.ES2 z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, złożony w dniu 22 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do  granicy miasta - etap 2” - poszerzenie ze względu na drogę rowerową”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2017.ES2 z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Prezydent Wrocławia, występującego przez pełnomocnika Panią Grażynę Wojewódzką, złożony w dniu 13 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 2/13 z dnia 8 lutego 2013 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej” w ramach zadania „poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2””.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.253.2017.WW z dnia 9 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 9 stycznia 2018 r., Nr I-D-5/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Województwo Dolnośląskie wykonujące zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, pozwolenia na budowę inwestycji nazwanej przez Inwestora jako: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 - 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski” .

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2018.WJ z dnia 4 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek Jacka Małeckiego reprezentującego Gminę Twardogóra, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy dworcu kolejowym w Twardogórze, na działce nr 1/14, AM-27, obręb Twardogóra, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.72.2017.GM2 z dnia 3 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 11.12.2017 roku (data wpływu 20.12.2017 r.) złożony przez Powiat Oławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Oławie, działający przez pełnomocnika Panią Justynę Nowicką - PB W INŻYNIERIA Jacek Garbacz z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w miejscowości Minkowice Oławskie - ul. Kolejowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 685 AM-1 obręb 021503 5.0014 Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.6.2016.MMJ z dnia 3 stycznia 2018 roku zawiadamiające, że w dniu 7 grudnia 2017r. Wojewoda Dolnośląski przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-550/17 z dnia 16 października 2017r., którą utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2017r., Nr 3825/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Ślężnej (droga gminna nr 105813D klasa Z) w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu wraz
z przebudową oświetlenia drogowego” wraz z odpowiedzią na skargę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2017.ES2 z dnia 2 stycznia 2018 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Tarasewicza, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, złożony w dniu 8 grudnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Lubin - Zachód w km 54+035 drogi ekspresowej S-3 dla budowanej drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974”.

liczba wejść: 5176

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2018
Data modyfikacji : 17.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :