Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2019

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2018.ES2 z dnia 18 stycznia 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej długości około 10.40 km od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, nazwanej przez Inwestora: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, długość około 10.40 km od km 8+070 do lm 18+470 (w układzie lokalnym)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.428.2017.MA z dnia 14 stycznia 2019 roku zawiadamiające, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (IF-W0.7570.428.2017.MA), ustalającą odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości gruntowej położonej na terenie Wrocławia, obręb 0045 Stabłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/4 AM7, o pow. 0,0099 ha, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wrocław prawa własności ww. nieruchomości, która stała się ostateczna 19 grudnia 2018 roku  -  o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę powstałą w przywołanej decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2019.WJ z dnia 14 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Sebastiana Mazgaja reprezentującego Rejonowy Zarząd Infrastruktury z Wrocławia, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy magazynu do przechowywania środków bojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 zagospodarowaniem terenu oraz wyburzeniem istniejącej zabudowy, na dz. nr 2286/26, obręb Chocianowiec, gm. Chocianów, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.183.2018.KK z dnia 10 stycznia 2019 roku zawiadamiające o  wydaniu w  dniu 3 stycznia 2019 r. decyzji Nr I - D -1 / 19, znak: IF-AB.7840.5.183.2018.KK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 3, przewidzianej do realizacji na działkach nr 410, AM-1, nr 411, AM-2, i nr 412, AM-3, obręb 0004 Lubin, jedn. ewid. 0211011 Lubin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.76.2018.MK z dnia 10 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że w dniu 28 grudnia 2018 r. została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja administracyjna w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Zofii Szczecińskiej i Sylwestra Szczecińskiego (na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie Zawonia, obręb Czeszów, AM-1, oznaczonej jako działki nr 613 i nr 620.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.58.2018.WJ z dnia 9 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Łukasza Kokocińskiego działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z Warszawy, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 27.12.2018r. decyzja Nr I-P-69/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE DE 225, pod linią kolejową na działce nr 7/9, AM-18, obręb Karłowice we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.62.2018.WJ z dnia 4 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Andrzeja Krawczyka działającego z upoważnienia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Inwest Park Sp. z o. o. z Wałbrzycha, została wydana przez
Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27.12.2018r. decyzja Nr I-P-70/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bocznicy kolejowej w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor WSSE „Inwest-Park”, na działce nr 458/1, obręb Słup, gmina Męcinka, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2018.WJ z dnia 3 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że na wniosek Macieja Drabika działającego z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu
11.12.2018r. decyzja Nr I-P-68/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 20kV na dz. nr 41, AM-33, obręb Południe oraz linii kablowej SN 20kV i złącza kablowego na dz. nr 2/5, AM-43, obręb Grabiszyn, we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2018.AK z dnia 3 stycznia 2019 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-43/18 z dnia 20.12.2018 roku ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

liczba wejść: 271

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2019
Data modyfikacji : 18.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :