Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2019

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/03/2019 Wrocław)
została wybrana:
Agnieszka Zagórska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/04/03/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dofinansowania pomocy dla repatriantów i integracji uchodźców
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/03/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/03/2019)
została wybrana:
Patrycja Skrzypczak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/03/2019)
został wybrany:
Marcin Wróbel, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/03/2019)
zostali wybrani:
Artur Brzozowski, zam. Wrocław
Natalia Herbut, zam. Ziębice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/03/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/03/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej (pół etatu)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/03/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/02/03/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych oraz terenów zamkniętych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/02/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/02/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (ZP/ZS/04/03/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi specjalizacji i prowadzenia rejestru
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/02/2019)
została wybrana:
Otylia Ogonowska, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/03/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. dochodów skarbu państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości 
Finansów Publicznych ( FB/KSFP/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/01/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/01/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/03/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
sekretarki
w Państwowej Straży Łowieckiej (PSŁ-sekretarka)
została wybrana:
Weronika Jarek, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego  (BZ/CPR/01/03/2019)
została wybrana:
Monika Bogacz, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/01/02/2019)
została wybrana:
Magdalena Czapla, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/02/2019 Legnica)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (02/2019)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
została wybrana:
Marta Harbuz, zam. Oława

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/02/2019)
została wybrana:
Dominika Bajer, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
kierownika Oddziału
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/02/2019)
została wybrana:
Małgorzata Gorgoń, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej (ZP/ZPSM/01/02/2019)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/01/2019)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/02/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz systemów łączności i teleinformatyki
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/01/2019)
został wybrany:
Lesław Kalamarz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych (IN/POIN/01/01/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/12/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/01/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/12/2018)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/12/2018)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/01/2019)
zostali wybrani:
Monika Bielawska, zam. Jaworzyna Śl.
Damian Kowalczyk, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/01/2019)
została wybrana:
Maja Małasiewicz, zam. Częstochowa

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/02/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/01/2019)
został wybrany:
Paweł Startek, zam. Warszawa

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/01/2019)
została wybrana:
Agnieszka Kukuryka-Szymuś, zam. Żórawina
 

na stanowisko
referenta ds. obsługi specjalizacji i prowadzenia rejestru
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/01/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obrony cywilnej
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności( BZ/BOL/03/12/2018)
została wybrana:
Daria Cetnarowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/01/2019)
został wybrany:
Mateusz Hrycak, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/12/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej( FB/KF/02/12/2018)
została wybrana:
Agnieszka Kubiak-Gorlicka, zam. Bielawa

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/01/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej (OR/PWT/02/01/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/01/2019)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Delegatura w Legnicy)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
został wybrany:
Grzegorz Błaszczuk, zam. Legnica

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/01/2019)
zostały wybrane:
Ewantija Maciejewska, zam. Wrocław
Anna Wiśniowska, zam. Wrocław
Marta Zacharewicz, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/01/2019)
został wybrany:
Mikael Pater, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/01/2019)
została wybrana:
Paulina Tomaszewska, zam. Wróblowice

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (administrator ds. bezpośredniego WOPT/12/2018 Wrocław)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/04/12/2018)
został wybrany:
Waldemar Sobera, zam. Przygórze

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/12/2018 Legnica)
została wybrana:
Sylwia Kruk, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/12/2018)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej (pół etatu)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/01/2019)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. militaryzacji, obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych (BZ/SO/01/12/2018)
został wybrany:
Roman Nowak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KE/01/12/2018)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/12/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/12/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/12/2018)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 

 

liczba wejść: 5576

Metryka strony

Data publikacji : 22.01.2019
Data modyfikacji : 19.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :