Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

  1. REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ.
  2. REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU, W TYM PROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  3. REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM.
  4. REJESTR OŚRODKÓW PRZYJMUJĄCYCH GRUPY TURNUSOWE
  5. REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH..
  6. REJESTR WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
  7. REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Podstawa prawna:
Ad.1. art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) "Minister Zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, dane objęte wpisem do rejestru, wzór rejestru i tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru"
Ad.2i 3 . art.22 pkt 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) "prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonym na podstawie przepisów o działalności gospodarczej ..."
Ad.4. art.10 d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. 2011. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami) "Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów warunków określonych zgodnie z ust. 8 pkt 3"
Ad.5. art.10 d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. 2011. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami) "Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów warunków określonych zgodnie z ust. 8 pkt 3"
Ad.6 art. 186 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) wojewoda prowadzi rejestr wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach, o których mowa w ust. 1 lit. a, na terenie województwa;
Ad.7 art. 46a ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) Wojewoda prowadzi rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.
 
Zakres danych:
Ad.1. Szczegółowo określa Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (j. t. Dz. U. z 2014 poz. 325)
Ad.2. Brak aktów wykonawczych określających dane objęte wpisem do rejestru;
aktualnie sposób prowadzenia rejestru, dane objęte wpisem do rejestru, wzór rejestru itd. zostały samodzielnie określone przez Wydział Polityki Społecznej DUW w oparciu o m.in. wzory wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej czy wymagania w zakresie sprawozdań statystycznych określone przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, GUS itp.
Ad.3. brak aktów wykonawczych określających dane objęte wpisem do rejestru;
Ad.4. Określa Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).
Ad.5. Określa Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).
podmiotu prowadzącego placówkę, pełnej nazwy placówki, typu placówki, adresu placówki,
skrótowej nazwy placówki i liczby miejsc, adresu placówki, tel. ; faks ; e-mail, podstawy prawnej utworzenia placówki, NIP-u, Regon-u, daty rozpoczęcia działalności, nazwiska i imienia osoby prowadzącej placówkę.
Ad. 6 liczba wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego;
Ad. 7 Brak aktów wykonawczych określających dane objęte wpisem do rejestru; aktualnie sposób prowadzenia rejestru, dane objęte wpisem do rejestru, wzór rejestru itd. zostały samodzielnie określone przez Wydział Polityki Społecznej DUW
 
 
Sposób udostępniania:
Ad.1. Aktualnie brak jest odpowiednich aktów wykonawczych.
Ad.2. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) Informacje, które nie zostały udostępnione w BIP udostępniane są na wniosek - zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy.
Ad.3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) Informacje, które nie zostały udostępnione w BIP udostępniane są na wniosek - zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy.
Ad.4. Aktualnie brak jest odpowiednich aktów wykonawczych.
Ad.5. Według art. 84 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) "Informacje udostępniane są na wniosek zainteresowanych stron".
liczba wejść: 22388

Metryka strony

Data publikacji 01 lutego 2006
Data modyfikacji 22 marca 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor: Redaktor BIP