Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

Oddział Pracy
Przyznawanie statusu zakładu aktywności zawodowej
Opis sprawy:
Status zakładu aktywności zawodowej jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę na podstawie wniosku organizatora, po wcześniejszym zawarciu z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu.
Kogo dotyczy:
Organizatorem zakładu aktywności zawodowej może być (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 511) : powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie i inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Wymagane dokumenty:
Rodzaje dokumentów załączanych do wniosku:
 1. Wniosek organizatora zakładu zawierający:  dokładną nazwę i adres organizatora oraz adres zakładu, informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje ich schorzeń).
 2. Statut organizatora oraz dokumenty potwierdzające status prawny i podstawę jego działania.
 3. Dokumenty potwierdzające wyodrębnienie organizacyjne i finansowe zakładu.
 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, sporządzona w rozbiciu na poszczególne dni tego miesiąca.
 5. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na siedzibę zakładu, potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład) oraz tytuły prawne do użytkowanych obiektów i pomieszczeń.
 6. Informacja o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych).
 7. Regulamin zakładu oraz regulamin zakładowego funduszu aktywności.
 8. Oświadczenie o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności.
 9. Opinia starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
 10. Kopie: decyzji dotyczącej NIP oraz zaświadczenia dotyczącego REGON dla utworzonego zakładu.
 11. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego).

Lista zakładów aktywności zawodowej z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego http://bip.duw.pl/download/2/15244/listazakladowpracychronionejdolnoslaskie20042018.xlsx

Osoba odpowiedzialna:
pok. nr 1110, 1111
tel.  71 340 61 54,   71 340 63 16
 
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Biuro podawcze - Kancelaria ogólna
Termin załatwienia sprawy: 
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna:
1.   Art. 29, 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 511.)
2.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.  w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U.  z 2012 r., poz. 850).
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: 
W sprawie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów zakładania i działania zakładu aktywności zawodowej właściwą jednostką organizacyjną przy samorządzie województwa jest :
Departament Spraw Społecznych
Wybrzeże Słowackiego 12 – 14
50 – 411  Wrocław
tel.  71 770 41 51
liczba wejść: 1846

Metryka strony

Data publikacji : 05.03.2004
Data modyfikacji : 20.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP