Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej

Oddział Pracy
Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
 Opis sprawy:
Status zakładu pracy chronionej jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę na podstawie wniosku pracodawcy.
Kogo dotyczy:
1. Pracodawców, którzy:
 •  prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudniają nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 •  osiągają wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1 przez okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli:
    a.   co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
    b.   co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 • Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
    a.   odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
    b.   uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania
         dostępności do nich,
 • zapewniają doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne
 • złożą wniosek o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

2. Spółdzielni socjalnych, powstałych w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymagane dokumenty:
Rodzaje dokumentów załączonych do wniosku:
 1. wniosek o wydanie decyzji zawierający dokładną nazwę firmy i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności), informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji itp.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń);
 2. tabele ilustrujące stan zatrudnienia celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 m-cy, poprzedzających datę złożenia wniosku sporządzone w rozbiciu na poszczególne dni danych miesięcy;
 3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowane przez podmiot) oraz tytuły prawne do użytkowanych obiektów i pomieszczeń;
 4. informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 5. nazwę i numer rejestru, pod którym jesteś zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą;
 6. kopie: decyzji dotyczącej NIP oraz zaświadczenia dotyczącego REGON;
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Kopie dokumentów  załączonych do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Lista zakładów pracy chronionej z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego http://bip.duw.pl/download/2/14547/listazakladowpracychronionejdolnoslaskie02022018.xlsx

 Osoba odpowiedzialna:
Pok. nr 1110; 1111
tel.  71 340 61 54,  71 340 63 16
 
 Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Biuro podawcze - Kancelaria ogólna
 
 Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
 Podstawa prawna
1.   Art. 28 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2018, poz.511.).
2.   Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 232).
 
 Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 1110, tel.  71 340 61 54, pok. 1111  tel.  71 340 63 16
 
liczba wejść: 2572

Metryka strony

Data publikacji : 05.03.2004
Data modyfikacji : 20.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP