Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Ratownictwa Medycznego

Kierownik Oddziału

Rafał Olejarz

tel. 71 340 61 49

 

 

Zadania oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 2. prowadzenie statystyki dotyczącej parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, ilości interwencji zespołów ratownictwa medycznego realizujących zadania na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu oraz udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie województwa dolnośląskiego;
 3. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania i działania jednostek systemu;
 4. wykonywanie zadań ustawowych przypisanych do stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego;
 5. prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w sprawie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, działających na obszarze danego województwa;
 6. przeprowadzanie kontroli dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostek współpracujących z systemem w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej;
 7. przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie wpisu do rejestru lub wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego;
 10. sporządzanie i aktualizacja Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego;
 11. sporządzanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
 12. prowadzenie postępowań w sprawie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów medycznych;
 13. realizacja zadań w zakresie współpracy transgranicznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską w obszarze ratownictwa medycznego;
 14. przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia przeprowadzania postępowań o zawarcie i rozwiązanie umowy z dysponentami ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego;
 15. prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania dotacji celowej do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz do podmiotów Systemu Powiadamiania Ratunkowego na finansowanie realizacji zadań;
 16. prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Centrów Urazowych;
 17. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Załączniki do strony

liczba wejść: 467

Metryka strony

Data publikacji 04 lipca 2016
Data modyfikacji 22 marca 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor: