Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zarządzania Kryzysowegi i Spraw Obronnych

Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:
Mirosław Gierczak
tel.: 71 340 69 62

 

Zastępca Kierownika Oddziału:
Bogdan Romanowski
tel.: 71 340 65 50

 

Zadania oddziału:

 1. wykonywanie zadań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 2. gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;
 3. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa;
 4. dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 5. współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
 6. zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
 8. sporządzanie raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego;
 9. opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
 10. przygotowywanie i wydawanie zaleceń Wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, a także opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
 11. realizacja przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
 12. organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 13. opracowanie i aktualizacja Planu Wprowadzenia Ograniczeń w Zakresie Obrotu Paliwami i Zmniejszenia Zużycia Paliw w Województwie Dolnośląskim;
 14. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub produktów naftowych;
 15. uzgadnianie Planów Ograniczeń Dostaw Ciepła;
 16. planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
 17. planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166);
 18. planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 19. opracowanie i aktualizacja Planu Postępowania Awaryjnego Województwa Dolnośląskiego w przypadku zdarzeń radiacyjnych;
 20. uzgadnianie Wojewódzkiego Planu Ratowniczego, opracowywanego przez Dolnośląskieg  Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 21. zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów;
 22. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim;
 23. opracowywanie zestawień przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa dla właściwego ministra;
 24. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 25. realizowanie zadań w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 26. zarządzanie i administrowanie informatycznym Systemem Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego;
 27. opracowanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;
 28. realizacja zadań Wojewody w zakresie ochrony przed powodzią;
 29. wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 30. udział w okresowych przeglądach stanu technicznego budowli przeciwpowodziowych, organizowanych przez ich administratorów i zarządców celem dokonania oceny stanu  zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa;
 31. bieżąca analiza sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej na podstawie otrzymywanych od  państwowej służby hydrologiczno – meteorologicznej i hydrogeologicznej ostrzeżeń, prognoz i komunikatów;
 32. sporządzanie zbiorczych i cząstkowych sprawozdań z prowadzonych akcji przeciwpowodziowych;
 33. sporządzanie opinii projektów wstępnej oceny ryzyka powodziowego przekazywanej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
 34. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uzgodnień przez Wojewodę projektów decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotyczących nakazania zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika bez odszkodowania w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego;
 35. współpraca w zakresie ograniczania i minimalizowania skutków powodzi z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi obowiązki właścicielskie w stosunku do wód i budowli przeciwpowodziowych;
 36. współudział w wykonywaniu zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tunelu położonego w transeuropejskiej sieci drogowej;
 37. realizacja zadań Wojewody związanych z bezpieczeństwem imprez masowych;
 38. prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na obszarze województwa;
 39. wykonywanie zadań punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN;
 40. dokonywanie ocen zagrożeń, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa;
 41. realizowanie zadań Wojewody z zakresu nadzoru nad strażami gminnymi, miejskimi;
 42. realizacja zadań Wojewody w zakresie ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych;
 43. wydawanie pozwoleń przedsiębiorcom na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz kontrola przestrzegania obowiązków w tym zakresie;
 44. organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony dotyczących tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;
 45. sporządzanie i uzgadnianie z Ministrem Obrony Narodowej Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Dolnośląskiego oraz aneksów do programu;
 46. sporządzenie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Dolnośląskiego;
 47. sporządzenie i aktualizowanie, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”;
 48. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzania planów operacyjnych opracowanych przez marszałka województwa, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów  miast;
 49. prowadzenie ewidencji dokumentów w zakresie planowania operacyjnego w województwie, w tym: oznaczanie zadań własnych, przewidzianych do realizacji przez Urząd oraz inne podmioty, na które Wojewoda nałożył obowiązek wykonywania zadań obronnych;
 50. koordynowanie działań polegających na planowaniu i realizowaniu zadań obronnych w ramach działów administracji rządowej w województwie;
 51. opracowywanie, przy współpracy Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, wojskowych komendantów uzupełnień, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa;
 52. prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskich, sporządzonych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu;
 53. przeprowadzanie kontroli prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskich w starostwach powiatowych, miastach na prawach powiatu i urzędach gmin, miast;
 54. opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie województwa za rok ubiegły;
 55. wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych (HNS - wsparcie państwa – gospodarza);
 56. koordynowanie współdziałania organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
 57. przygotowywanie głównego stanowiska kierowania dla Wojewody w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizacja podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
 58. przygotowywanie i uzgodnienie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i MinistremObrony Narodowej usytuowania zapasowego stanowiska kierowania Wojewody oraz  zapewnienie miejsca pracy marszałkowi województwa lub komisarzowi powołanemu na podstawie odrębnych przepisów, a także innym organom niezbędnym w kierowaniu obroną województwa;
 59. uzgadnianie lokalizacji głównych stanowisk kierowania w zapasowym miejscu pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem Wojewody, organów administracji niezespolonej, ustalonych przez ministrów i Wojewodę stosownie do kompetencji oraz organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 60. planowanie i organizowanie zadań na rzecz obiektów szczególnie ważnych dla funkcjonowania społeczno-gospodarczego kategorii II oraz prowadzenie wojewódzkiej ewidencji obiektów, obszarów i urządzeń podlegających ochronie;
 61. prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji w sprawie organizowania, nakładania obowiązku, nadzorowania i uruchamiania, przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w odniesieniu do właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka  samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym oraz podmiotów leczniczych innych niż niebędących przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo starosty;
 62. sporządzanie i aktualizacja planów tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań dotyczących wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
 63. opracowanie instrukcji i doręczenie jej organom samorządu terytorialnego, dotyczącej   planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;
 64. koordynowanie i nadzór nad tworzeniem oraz funkcjonowaniem zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa;
 65. sporządzanie corocznego bilansu personelu medycznego i przedkładanie go ministrowi  właściwemu do spraw zdrowia
 66. koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych;
 67. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych;
 68. koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych;
 69. sporządzanie wniosków do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji w sprawie o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 70. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych;
 71. przeprowadzanie kontroli i ocenianie wykonywania zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje;
 72. organizowanie działań edukacyjnych dla społeczeństwa dotyczących przygotowania obronnego;
 73. organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych;
 74. opracowanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Obrony Cywilnej;
 75. realizacja zadań w zakresie formacji obrony cywilnej;
 76. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych ochrony ludności i obrony cywilnej, zapewnienie dostaw wody pitnej dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i realizacją zaciemniania i wygaszania oświetlenia;
 77. sporządzanie projektów wniosków do Rady Ministrów w sprawie ustalenia istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych, które przewiduje się objąć militaryzacją, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zaopiniowania wniosku przez Ministra Obrony Narodowej;
 78. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru i czasu służby w jednostkach zmilitaryzowanych;
 79. nadzór, zarządzanie oraz określanie zadań dla jednostek zmilitaryzowanych przydzielonych Wojewodzie przez Radę Ministrów;
 80. planowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia oraz współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, uzgadnianie powiatowych planów ochrony zabytków;
 81. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów obiektów budowlanych w zakresie wymogów ochrony ludności i obrony cywilnej;
 82. opiniowanie wniosków cudzoziemców o nabycie nieruchomości w zakresie zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 83. administrowanie stroną internetową Wydziału.
liczba wejść: 2697

Metryka strony

Data publikacji 19 listopada 2012
Data modyfikacji 11 lipca 2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK
Autor: JSK