Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zarządzania Kryzysowegi i Spraw Obronnych

Oddział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:
Mirosław Gierczak
tel.: 71 340 69 62

 

Zastępca Kierownika Oddziału:
Bogdan Romanowski
tel.: 71 340 65 50

 

Zadania oddziału:

1) wykonywanie zadań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

3) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa;

4) dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

5) współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;

6) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;

7) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;

8) sporządzanie raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego;

9) opracowywanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego;

10) przygotowywanie i wydawanie zaleceń Wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, a także opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

11) realizacja przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

12) organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

13) opracowanie i aktualizacja Planu Wprowadzenia Ograniczeń w Zakresie Obrotu Paliwami i Zmniejszenia Zużycia Paliw w Województwie Dolnośląskim;

14) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub produktów naftowych;

15) uzgadnianie Planów Ograniczeń Dostaw Ciepła;

16) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;

17) planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

18) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

19) opracowanie i aktualizacja Planu Postępowania Awaryjnego Województwa Dolnośląskiego w przypadku zdarzeń radiacyjnych;

20) uzgadnianie Wojewódzkiego Planu Ratowniczego, opracowywanego przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

21) zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów;

22) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim;

23) opracowywanie zestawień przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa dla właściwego ministra;

24) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

25) realizowanie zadań w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;

26) zarządzanie i administrowanie informatycznym Systemem Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego;

27) opracowanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;

28) uchylony;

29) wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

30) udział w okresowych przeglądach stanu technicznego budowli przeciwpowodziowych, organizowanych przez ich administratorów i zarządców, celem dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa;

31) bieżąca analiza sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na podstawie ostrzeżeń, prognoz i komunikatów otrzymywanych od państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i hydrogeologicznej;

32) sporządzanie zbiorczych i cząstkowych sprawozdań z prowadzonych akcji przeciwpowodziowych;

33) sporządzanie opinii projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, przekazywanego przez Wody Polskie;

33a) uzgadnianie sporządzonych przez Wody Polskie projektów map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;

33b) uzgadnianie przygotowanych przez Wody Polskie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym;

34) prowadzenie uzgodnień projektów decyzji właściwego organu Wód Polskich dotyczących nakazania zakładowi piętrzącemu wodę obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika bez odszkodowania, w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego;

35) współpraca w zakresie ograniczania i minimalizowania skutków powodzi z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi obowiązki właścicielskie w stosunku do wód i budowli przeciwpowodziowych;

35a) sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie określania rozmiaru i czasu korzystania z każdej wody na potrzeby zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych zagrożeń lub też zapobieżenia poważnemu i nagłemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, którego w inny sposób nie można uniknąć;

35b) sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego wprowadzających czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy;

35c) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym;

35d) zawiadamianie odpowiednich władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej o uzyskaniu informacji o podjęciu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego działań mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz o wprowadzonym zakazie kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowym zakazie kąpieli, a w wypadku gdy jakość wody w kąpielisku została sklasyfikowana jako niedostateczna – zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – o warunkach, których realizacja umożliwi funkcjonowanie kąpieliska;

36) współudział w wykonywaniu zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tunelu położonego w transeuropejskiej sieci drogowej;

37) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

38) prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na obszarze województwa;

38a) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;

38b) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem się zgromadzeń na obszarze Pomników Zagłady, na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;

39) wykonywanie zadań punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN;

40) dokonywanie ocen zagrożeń, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa;

41) realizowanie zadań Wojewody z zakresu nadzoru nad strażami gminnymi i miejskimi;

42) realizacja zadań Wojewody w zakresie ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych;

43) wydawanie przedsiębiorcom pozwoleń na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz kontrola przestrzegania obowiązków w tym zakresie;

44) organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony dotyczących tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;

45) sporządzanie i uzgadnianie z Ministrem Obrony Narodowej Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Dolnośląskiego oraz aneksów do Programu;

46) sporządzenie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Dolnośląskiego;

47) sporządzenie i aktualizowanie, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych, „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”;

48) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzania planów operacyjnych, opracowanych przez marszałka województwa, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

49) prowadzenie ewidencji dokumentów w zakresie planowania operacyjnego w województwie, w tym: oznaczanie zadań własnych, przewidzianych do realizacji przez Urząd oraz inne podmioty, na które Wojewoda nałożył obowiązek wykonywania zadań obronnych;

50) koordynowanie działań polegających na planowaniu i realizowaniu zadań obronnych w ramach działów administracji rządowej w województwie;

51) opracowywanie, przy współpracy Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, wojskowych komendantów uzupełnień, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa;

52) prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskich, sporządzonych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu;

53) przeprowadzanie kontroli prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskich w starostwach powiatowych, miastach na prawach powiatu oraz urzędach gmin i miast;

54) opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie województwa za rok ubiegły;

55) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych (HNS - wsparcie państwa – gospodarza);

56) koordynowanie współdziałania organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;

57) przygotowywanie głównego stanowiska kierowania dla Wojewody w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizacja podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

58) przygotowywanie i uzgodnienie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw obrony narodowej usytuowania zapasowego stanowiska kierowania Wojewody oraz zapewnienie miejsca pracy marszałkowi województwa lub komisarzowi powołanemu na podstawie odrębnych przepisów, a także innym organom, niezbędnym w kierowaniu obroną województwa;

59) uzgadnianie lokalizacji głównych stanowisk kierowania w zapasowym miejscu pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem Wojewody, organów administracji niezespolonej, ustalonych przez ministrów i Wojewodę stosownie do kompetencji oraz organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

60) planowanie i organizowanie zadań na rzecz obiektów szczególnie ważnych dla funkcjonowania społeczno-gospodarczego kategorii II oraz prowadzenie wojewódzkiej ewidencji obiektów, obszarów i urządzeń podlegających ochronie;

61) uchylony;

62) uchylony;

63) uchylony;

64) uchylony;

65) uchylony;

66) koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych;

67) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych;

68) koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych;

69) sporządzanie wniosków do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji w sprawie o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

70) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych;

71) przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań obronnych;

72) organizowanie działań edukacyjnych dla społeczeństwa, dotyczących przygotowania obronnego;

73) organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych;

74) opracowanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Obrony Cywilnej;

75) realizacja zadań w zakresie formacji obrony cywilnej;

76) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych ochrony ludności i obrony cywilnej, zapewnienie dostaw wody pitnej dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i realizacją zaciemniania i wygaszania oświetlenia;

77) realizacja zadań w zakresie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;

78) planowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia oraz współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, uzgadnianie powiatowych planów ochrony zabytków;

79) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów obiektów budowlanych w zakresie wymogów ochrony ludności i obrony cywilnej;

80) opiniowanie wniosków cudzoziemców o nabycie nieruchomości w zakresie zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

81) administrowanie stroną internetową Wydziału.

liczba wejść: 3758

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 30.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK
Autor : JSK