Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Infrastruktury Technicznej

Kierownik oddziału:

p. Joanna Gaura
tel.: 71 340 68 81

Z-ca kierownika oddziału:

p. Dariusz Kozłowski
tel.: 71 340 66 61

 

 Lista osób zakwalifikowanych na egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania motorem, pojazdem silnikowym lub tramwajem

 

Zadania Oddziału:

 1. Uzgadnianie tras pielgrzymek, procesji oraz innych imprez publicznych o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania (Podręcznik - Ochrona pieszych: podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego).
 3. Organizacja egzaminów dla kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy (Regulamin prac komisji, Stawki opłat za ezgamin).
 4. Organizacja egzaminów w celu przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewóz drogowy. (Harmonogram testów kwalifikacyjnych) (Regulamin prac komisji),
 5. Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy (wykaz ośrodków szkolenia).
 6. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy.
 7. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (wykaz ośrodków doskonalenia techniki jazdy).
 8. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy.
 9. Wydawanie świadectw instruktorów techniki jazdy.
 10. Potwierdzanie wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy z lat 1956-1998.
 11. Prowadzenie spraw związanych z grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi.
 12. Ustalanie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (tabelaryczne zestawienie wskaźników kosztu odtworzenia 1m2) powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych od 1994).
 13. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na dopłaty do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowanych ustawowych ulg do tych przewozów.
 14. Realizacja zadań związanych z realizacją Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.
 15. Realizacja zadań związanych z finansowaniem i utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Wrocław - Strachowice w celu zapewnienia niezbędnych warunków do przeprowadzania sprawnej i skutecznej kontroli przez straż graniczną i służby celne.
 16. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.
 17. Nadzór nad starostami i marszałkiem województwa wykonującymi zadania wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600).
 18. Kontrola prawidłowości wykonywania przez starostów/prezydentów miast na prawach powiatu zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Szczegółowy opis zadań Oddziału Infrastruktury Technicznej znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 3254

Metryka strony

Data publikacji 19 listopada 2012
Data modyfikacji 13 września 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK
Autor: JSK