Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań

Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań

Kierownik Oddziału
p. Katarzyna Teichert
p. 2125, tel.: 71 340- 60 - 52

Zadania Oddziału:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o nabyciu przez Skarb Państwa własności nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe dróg krajowych oraz ustaleniu z tego tytułu odszkodowania.
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie wyznaczenia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu terminu do zawarcia umowy nabycia nieruchomości.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu z tego tytułu odszkodowania.
 4. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa albo samorządu województwa przeznaczonej na pas drogowy, jeżeli jest ustanowiony na rzecz jednostki organizacyjnej innej niż właściwy zarządca drogi.
 5. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz właściwego zarządcy drogi.
 6. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe, w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, jeżeli nie doszło do uzgodnienia między spółką celową lub innym właściwym podmiotem, a dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a także osobą, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości.
 8. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia między PLK S.A., a dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a także osobą, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas gruntu pod linię kolejową o znaczeniu państwowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Prowadzenie uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.
 11. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia, w drodze decyzji, wysokości odszkodowania za nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na skutek prowadzenia na nieruchomości budowy inwestycji w zakresie terminalu, poprzez zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń a także prac związanych z ich konserwacją lub usuwaniem awarii.
 13. Prowadzenie postępowań w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie terminalu, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 14. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia, w drodze decyzji, wysokości odszkodowania za nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Prowadzenie postępowań w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowli przeciwpowodziowych, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego;
 16. Prowadzenie postępowań w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowli przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli inwestorem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 17. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe na skutek prowadzenia na nieruchomości budowy inwestycji w zakresie regionalnej sieci szerokopasmowej.
 18. Prowadzenie postępowań w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie lotniska użytku publicznego.

Szczegółowy opis zadań Oddziału Odszkodowań i Wywłaszczeń znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
 

liczba wejść: 2807

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 08.07.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK