Aktualnie znajdujesz się na:

Organizacje współpracujące z Wydziałem Nadzoru i Kontroli

Organizacje współpracujące z Wydziałem Nadzoru i Kontroli

Regionalna Izba Obrachunkowa

Wydział Nadzoru i Kontroli współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Regionalna Izba Obrachunkowa jest organem nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego pod względem zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w odniesieniu do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej również pod względem rzetelności, celowości i gospodarności.
Z tego też względu, akty prawne, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a dotyczą samorządowej gospodarki finansowej, muszą być przed ich opublikowaniem zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Regionalna Izba Obrachunkowa najściślej współpracuje z Wydziałem Prawnym i Nadzoru w okresie publikowania uchwał podatkowych, które to wcześniej są opiniowane przez RIO.

Kontakt:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław
  tel.: 71 343 69 22
faks.: 71 343 63 44
email. riowroc@infonet.pl


Państwowa Komisja Wyborcza

Wydział  Nadzoru i Kontroli współpracuje również z Państwową Komisją Wyborczą , w szczególności z jej delegaturami w Wałbrzychu, Wrocławiu, Jeleniej Górze.

Organy te przygotowują projekty zarządzeń Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia samorządowych wyborów uzupełniających i ponownych, które to następnie podlegają zaopiniowaniu przez Oddział Obsługi Prawnej Wydziału Nadzoru i Kontroli i zostają skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Komisarz Wyborczy we Wrocławiu przesyła także do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacje o wynikach wyborów samorządowych w województwie dolnośląskim.

Kontakt:

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu
Wacława Macińska
Delegatura Biura Wyborczego we Wrocławiu
ul. Podwale 28 50-040 Wrocław
 tel.: 71 343 58 62
faks: 71 344 62 93

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze
Ewa Szymańska-Habzda
Delegatura Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
ul. Morcinka 33a 58-500 Jelenia Góra
 tel.: 75 767 88 69
faks: 75 767 88 59

Komisarz Wyborczy w Legnicy
Stanisław Rączkowski
Delegatura Biura Wyborczego w Legnicy
Plac Słowiański 1 59-208 Legnica
 tel.: 76 856 09 99
faks: 76 856 04 88

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu
Maciej Ejsmont
Delegatura Biura Wyborczego w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
 tel.: 74 842 30 40
faks: 74 842 52 37

adres internetowy: www.pkw.gov.pl

liczba wejść: 1867

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 25.02.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK