Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Dochodów i Certyfikacji

 

Kierownik Oddziału
Beata Krakowska
tel.: 71 340 62 30

 

Zadania Oddziału:

 1. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Krajowego Kontrolera, o którym mowa w art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, dla Programów Współpracy: INTERREG V-A Polska – Saksonia 2014-2020 oraz INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, w tym w szczególności:
  • przeprowadzanie kontroli wniosków o płatność, w szczególności w zakresie projektów parasolowych oraz projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programów Współpracy INTERREG V-A Polska – Saksonia 2014-2020 i INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, w tym kontroli ex-post dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wystawianie dokumentów zatwierdzających wydatki,
  • przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli na miejscu realizacji projektu,w szczególności w zakresie projektów parasolowych oraz projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programów Współpracy INTERREG V-A Polska – Saksonia 2014-2020 i INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, sporządzanie informacji pokontrolnych wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi, podlegającymi weryfikacji pod względem wdrożenia w ramach kontroli następczych,
  • rozpatrywanie zastrzeżeń zgłaszanych w stosunku do wydatków podlegających pomniejszeniu i korektom finansowym,
  • weryfikacja administracyjna dokumentów składanych w ramach trwałości operacji [w tym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013] oraz przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli trwałości projektów na miejscu realizacji [w tym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013],
  • współpraca z Oddziałem Programów Współpracy Transgranicznej przy sporządzaniu i aktualizowaniu rocznych planów kontroli projektów przeprowadzanych na miejscu ich realizacji,
  • przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu,
  • zapobieganie, wykrywanie oraz korygowanie nieprawidłowości,
  • współpraca z Oddziałem Programów Współpracy Transgranicznej przy prowadzeniu rejestru stwierdzonych nieprawidłowości oraz czynnościach związanych z przekazywaniem odpowiednim instytucjom informacji o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych,
  • wprowadzanie do odpowiednich systemów informatycznych danych niezbędnych do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, na zasadach określonych w odpowiednich wytycznych,
  • przeprowadzanie corocznej identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją powierzonych zadań,
  • współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programów Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 w zakresie realizowanych zadań,
  • udzielanie beneficjentom informacji dotyczących procedur kontroli, w tym także wsparcia merytorycznego w toku kontroli i audytów prowadzonych przez inne prawnione podmioty,
  • realizacja zadań Wojewody jako dysponenta części budżetowej w zakresie pozostającym w kompetencji Wydziału,
  • wykonywanie innych zadań określonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dokumentach programowych, dokumentach krajowych i instrukcji wykonawczej.
 2. Realizacja zadań w zakresie certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,wynikającej z dokumentów regulujących zasady wdrażania Programu, w tym w szczególności:
  • weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzanie Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymanych od Instytucji Zarządzającej RPO,
  • sporządzanie i przekazywanie Poświadczeń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej wraz z zatwierdzonymi Poświadczeniami i deklaracjami wydatków oraz wnioskami o płatność otrzymanymi od Instytucji Zarządzającej RPO,
  • wnioskowanie do Instytucji Certyfikującej o wstrzymywanie procesu certyfikacji w stosunku do całości RPO lub wybranego/wybranych priorytetów/działań/grupy projektów/projektu,
  • weryfikacja elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danej operacji prowadzonej w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13),
  • sporządzanie dla Instytucji Certyfikującej zbiorczego zestawienia na temat kwot odzyskanych, wycofanych oraz pozostających do odzyskania,
  • analizowanie i wykorzystywanie na potrzeby procesu certyfikacji wydatków informacji o nieprawidłowościach,
  • analizowanie i uwzględnianie do celów poświadczenia danych zawartych w informacjach kwartalnych i sprawozdaniach z realizacji RPO otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej RPO,
  • sporządzanie i aktualizowanie rocznego planu kontroli, przedkładanego do akceptacji Instytucji Certyfikującej,
  • przeprowadzanie kontroli, w trybie i na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz sporządzanie informacji pokontrolnych i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych w przypadku ich wydania,
  • analizowanie na potrzeby certyfikacji wydatków wyników kontroli i audytów dotyczących RPO WD, w tym przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych działań naprawczych,
  • analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów w tym zakresie,
  • obsługa kontroli i audytów przeprowadzanych w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,
  • opiniowanie zmian do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego,
  • opiniowanie Instrukcji Wykonawczych oraz zmian do Instrukcji Wykonawczych, zawierających wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej RPO, w szczególności w zakresie zarządzania finansowego i kontroli Programu,
  • aktualizacja procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,
  • obsługa prac związanych z udziałem przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Komitecie Monitorującym RPO,
  • współpraca z instytucjami systemu zarządzania i kontroli RPO WD w zakresie zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,
  • wykonywanie innych zadań określonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dokumentach programowych, dokumentach krajowych i Instrukcjach Wykonawczych.
 3. Realizacja obowiązków powierzonych Wojewodzie jako Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) w województwie dolnośląskim.
 4. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz ministerstwami, urzędami centralnymi, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie dotyczącym zarządzania, wdrażania oraz finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków europejskich oraz środków krajowych, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa dotyczącą Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na terenie województwa dolnośląskiego, w tym kontrolowanie prawidłowości wydatkowania tych środków, z zastrzeżeniem § 44 ust. 4 pkt 8.

 

liczba wejść: 1465

Metryka strony

Data publikacji 19 listopada 2012
Data modyfikacji 08 lipca 2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor: