Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:
Rafał Szydłowski
tel.: 71 340 66 69

 

Zadania oddziału:

 1. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Krajowego Kontrolera, o którym mowa w art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, dla Programów Współpracy: INTERREG V-A Polska – Saksonia 2014-2020 oraz INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, w tym w szczególności:
  • przygotowanie i aktualizowanie instrukcji wykonawczej,
  • przeprowadzanie kontroli wniosków o płatność, w tym kontroli ex-ante i ex-post dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wystawianie dokumentów zatwierdzających wydatki,
  • rozpatrywanie zastrzeżeń zgłaszanych w stosunku do wydatków podlegających pomniejszeniu i korektom finansowym,
  • koordynacja sporządzania i aktualizowania rocznych planów kontroli projektów przeprowadzanych na miejscu ich realizacji,
  • przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli na miejscu realizacji projektu, sporządzanie informacji pokontrolnych wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi, podlegającymi weryfikacji pod względem wdrożenia w ramach kontroli następczych,
  • przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu,
  • zapobieganie, wykrywanie oraz korygowanie nieprawidłowości,
  • prowadzenie rejestru stwierdzonych nieprawidłowości oraz koordynacja czynności związanych z przekazywaniem odpowiednim instytucjom informacji o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych,
  • wprowadzanie do odpowiednich systemów informatycznych danych niezbędnych do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, na zasadach określonych w odpowiednich wytycznych,
  • przeprowadzanie corocznej identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją powierzonych zadań,
  • współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programów Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 w zakresie realizowanych zadań,
  • udzielanie beneficjentom informacji dotyczących procedur kontroli, w tym także wsparcia merytorycznego w toku kontroli i audytów prowadzonych przez inne uprawnione podmioty,
  • wykonywanie innych zadań określonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dokumentach programowych, dokumentach krajowych i instrukcji wykonawczej.
 2. Przygotowywanie, obsługa i rozliczanie projektów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, finansowanych ze środków Pomocy Technicznej Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 3. Planowanie budżetu Wydziału oraz przygotowanie planów zamówień publicznych i szkoleń, finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 4. Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
  • realizacja procedur zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
  • sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów planów zgłaszanych przez komórki organizacyjne,
  • sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
  • weryfikowanie poprawności formularzy zgłoszeniowych,
  • prowadzenie Głównego Rejestru Postępowań,
  • prowadzenie Dodatkowego Rejestru Postępowań.
 5. Obsługa formalno-finansowa zadań inwestycyjnych.
 6. Prowadzenie Rejestru Umów, których stroną jest Urząd.

 

liczba wejść: 1438

Metryka strony

Data publikacji 19 listopada 2012
Data modyfikacji 08 lipca 2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor: