Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Obywatelstwa Polskiego

Kierownik Oddziału Obywatelstwa Polskiego:

Magdalena Drozd

tel.: 71 340 68 76

Sprawy z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego:    
71 340 67 80
Nadzór nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi:
71 340 68 03
Kwalifikacja wojskowa i prowadzenie ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych:
71 340 67 17
71 340 65 70

 

Informacja Oddzialu Obywatelstwa Polskiego

informacja                  tel. 71  340 66 09 

 

Zakres Zadań Oddziału Obywatelstwa Polskiego:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych, w tym:
  • nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie przestrzegania i realizacji przepisów ustawy o dowodach osobistych,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji dotyczących dowodów osobistych;
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym:
  • nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie przestrzegania i realizacji przepisów ustawy o ewidencji ludności,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach meldunkowych,
  • współpraca z organami gmin w zakresie przygotowania ewidencji ludności do przeprowadzenia wyborów i referendum;
 3. Przeprowadzenie spraw z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, w tym:
  •  wykonywanie nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
  •  rozpatrywanie odwołań od decyzji kierowników urzędów stanu cywilnego w przedmiocie:
   • sprostowania, uzupełnienia, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
   • wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego,
   • rejestracji urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
   • odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka oraz w przedmiocie zmiany imienia i/lub nazwiska,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,
  • wydawanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza USC;
 4. Wykonywanie nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej, w tym opracowywanie corocznych sprawozdań z rejestracji;
 5. Organizacja kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, w tym:
  • planowanie i rozdysponowanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
  • coroczne opracowywanie projektów aktów prawnych wojewody, mających na celu przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa,
  • przygotowywanie porozumień między Wojewodą, a zarządami starostw, prezydentami miast na prawach powiatu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
  • organizacja pracy Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu i jej obsługa kancelaryjno-administracyjna;
 6. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w tym:
  • bieżąca weryfikacja wydatków poczynionych na rzecz organizacji kwalifikacji wojskowej przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu,
  • weryfikacja danych dotyczących kwalifikacji wojskowej i opracowanie na ich podstawie zestawień liczbowych i sprawozdań,
  • sprawozdawczość finansowa i rozliczenie dotacji przekazanej na organizację kwalifikacji wojskowej;
 7. Prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie:
  • uznania osoby, której dostarczono kartę powołania do obycia służby przygotowawczej (zasadniczej służby wojskowej) oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  • uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby przygotowawczej (zasadniczej służby wojskowej) oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za żołnierza samotnego,
  • uznania konieczności sprawowania przez żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową oraz osoby podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby, bezpośrednie opieki nad członkiem rodziny;
 8. Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
 9. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o stosunku Państwa od Kościoła Katolickiego w RP i ustaw dotyczących gwarancji wolności sumienia i wyznania, w tym:
  • prowadzenie ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych,
  • potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o powołaniu, zniesieniu i zmianach organizacyjnych dotyczących wyznaniowych osób prawnych,
  • wydawanie zaświadczeń z ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych prowadzonych przez wojewodę;
 10. Prowadzenie spraw związanych z dotacją dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania w gminach stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:
  • sporządzanie projektu budżetu wojewody oraz układu wykonawczego w zakresie działania wydziału,
  • kontrola prawidłowości wydatkowania środków z dotacji budżetowej przeznaczonej na utrzymanie w gminach stanowisk pracy, na których realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  • monitorowanie wydatkowania dotacji budżetowej przeznaczonej na utrzymanie w gminach stanowisk pracy, na których realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  • przygotowywanie – w oparciu o informacje przekazane z gmin – propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu wojewody oraz aktualizowanie harmonogramu realizacji wydatków,
  • przygotowanie wniosków do Wydziału Finansów i Budżetu o dokonanie zmian w budżecie wojewody w zakresie działania wydziału,
  • sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu wojewody w zakresie działania wydziału w układzie klasyfikacji budżetowej, jaki i w układzie zadaniowym; kontrolowanie prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, rozdysponowanych w ramach właściwości wydziału.
 11. Weryfikacja wniosków w sprawie nadania obywatelstwa polskiego i przekazywanie dokumentów wraz z opinią organu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, celem nadania dalszego biegu sprawie;
 12. Weryfikacja wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego i przekazywanie dokumentów do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, celem nadania dalszego biegu sprawie;
 13. Przyjmowanie w imieniu Wojewody oświadczeń związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego;
 14. Weryfikacja wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  • potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
  • uznania za obywatela polskiego,
  • uznania za repatrianta;
 15. Opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wydanie wizy repatriacyjnej co do warunków osiedlenia się;
 16. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji o obywatelstwie polskim osoby;
 17. Prowadzenie rejestrów, zgodnie z właściwością, w sprawach:
 • nadania obywatelstwa polskiego,
 • uznania za obywatela polskiego,
 • wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 • wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa,
 • uznania za repatrianta;
liczba wejść: 2523

Metryka strony

Data publikacji 11 października 2013
Data modyfikacji 02 marca 2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor: JSK