Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Kierownik Oddziału:
Ewa Oleniacz
tel.:  71 340 69 49

Zadania Oddziału: 

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa,w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.
 2. kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 1, wykonywanych przez podmioty niepubliczne, na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej.
 3. kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych   i przestrzegania praw tych osób, prowadzonych: a) w ramach działalności statutowej, b) na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na prowadzenie: a) domów pomocy społecznej, b) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
 5. sprawowanie kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 6. sprawowanie kontroli nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.
 7. zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przez samorząd gminny, powiatowy  i województwa.
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących zabezpieczenia społecznego  w tym świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych.
 9. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: a) nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, b) kontrola realizacji zadań wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej, c) opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą  w rodzinie dla osób realizujących te zadania, d) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie, e) monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie przy pomocy Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 10. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych lub prowadzenia bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 11. pomoc prawna i merytoryczna przy organizacji ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi bez względu na podmiot prowadzący.
 12. przyjmowanie oraz analiza skarg i wniosków na usługi świadczone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
 13. uczestnictwo w pracach Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

 

liczba wejść: 4650

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 12.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK