Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 1 - Wrocław, 04.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 

2 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów dysponujących dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

3 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 

5 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XXIV/289/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 

6 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 października 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie

 

7 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 października 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nabycia prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe i stanowiących nieruchomości rolne

 

8 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karpacz

 

9 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 

10 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

11 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie

 

12 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 

13 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

14 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Bolesławiec

 

15 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXIV/2000 w sprawie Miejskiego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

 

16 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

17 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Złotoryi

 

18 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/299/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy

 

19 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie dopłat do ceny wody dla gospodarstw domowych oraz do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych z gospodarstw domowych na terenie gminy Stronie Śląskie

 

20 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/158/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej

 

21 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze

 

22 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 

23 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Bolesławiec

 

24 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju

 

25 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju

 

26 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XXIII/273/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach Gminy Lądek Zdrój i pobierania opłat z tego tytułu

 

27 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad świadczenia usług opiekuńczych i odpłatności za nie

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

28 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

29 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna

 

30 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

31 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na lata 2005 – 2010

 

32 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr 188/XXV/2004 z dnia 18 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opat za zajęcie pasa drogowego

 

33 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr 191/XXV/2004 z dnia 18 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Mysłakowice

 

34 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 23 listopada 2004 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

 

35 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 23 listopada 2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 

36 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 23 listopada 2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

 

37 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 23 listopada 2004 o uchyleniu uchwały nr III/16/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu komunalnych lokali użytkowych i zasad dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Kamienna Góra

 

38 –

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

39 –

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

 

40 –

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui

 

41 –

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości, szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

42 –

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 

43 –

Rady Gminy Borów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

 

44 –

Rady Gminy Borów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia

 

45 –

Rady Gminy Borów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

46 –

zawarte w dniu 16 listopada 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Jeleniej Góry a Wójtem Gminy Stara Kamienica w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

 

47 –

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Kłodzkim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym “Jagusia” w Kudowie Zdroju

 

48 –

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Kłodzkim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno – Hematologicznym “Orlik” w Kudowie Zdroju

 

49 –

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Milickim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Neropsychiatrii w Krośnicach

 

50 –

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Wałbrzyskim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia ośrodka pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu

 

51 –

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Wałbrzyskim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu

 

52 –

zawarte w dniu 17 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Bolesławieckim w sprawie przekazania Powiatowi Bolesławickiemu dotacji celowej na przystosowanie Bursy Szkolnej w Bolesławcu

 

DECYZJE:

53 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fortum DZT Service Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

 

54 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zarządu Nieruchomości “Wspólny Dom” Spółka z o.o. z siedzibą w Piechowicach

 

55 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Kotłowni Kowary Spółka z o.o. z siedzibą w Kowarach

 

OBWIESZCZENIA:

56 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 20 grudnia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie i Rady Gminy Mysłakowice

 

57 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 grudnia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Rady Gminy Lewin Kłodzki

 

58 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miękini w okręgu wyborczym nr 1

 
 

INFORMACJE:

 

59 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie taryfy dla ciepła Polish Energy Partners S.A.

 

60 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

 

61 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji udzielonej Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Lwówku Śląskim

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2480

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP