Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 2 - Wrocław, 05.01.2005 r.

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

62 –

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku

 

63 –

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2005 roku

 

ZARZĄDZENIA:

64 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

65 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/116/2004 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/189/2002 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego, zmienionej uchwałą nr XX/96/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r.

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

66 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

 

67 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 października 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 

68 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

69 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie “MPZP Gaszowice”

 

70 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Wołów

 

71 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych w gminie Międzybórz w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki

 

72 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/ /379/98 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Bielawa

 

73 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 

74 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

75 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Kowary

 

76 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 

77 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Ścinawa

 

78 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

79 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny

 

80 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/137/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie założenia gimnazjum w Polkowicach oraz ustalenia granic jego obwodu

 

81 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/179/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 

82 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom

 

83 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zgorzelec

 

84 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce

 

85 –

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie

 

86 –

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Wojcieszów

 

87 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

88 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/157/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Skokowej

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

89 –

Rady Gminy Grębocice z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grębocicach

 

90 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach Modła, Jerzmanowa, Jaczów

 

91 –

Rady Gminy Kotla z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/51/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

 

92 –

Rady Gminy Kotla z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

93 –

Rady Gminy Kotla z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu, należące do zakresu zadań własnych gminy

 

94 –

Rady Gminy Kotla z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/01 Rady Gminy Kotla w sprawie Statutu Gminy Kotla

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2159

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP