Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 6 - Wrocław, 10.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

149 –

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

150 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

 

151 –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

 

152 –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów tych osób, za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

153 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat polkowicki za ich osiągnięcia dydaktyczno-wycho-wawcze ze środków specjalnego funduszu nagród

 

154 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalnia rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

155 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

156 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 

157 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego

 

158 –

Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podlegających Radzie Powiatu w Górze

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

159 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Spółdzielczą, Rodzinną, Łąkową i Objazdową w Kłodzku

 

160 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2005 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

161 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 135/XLIII/01 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

 

162 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

 

163 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 

164 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie

 

165 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 

166 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

 

167 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/160/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Lwówek Śląski na wniosek najemcy lub dzierżawcy oraz zasad najmu i dzierżawy lokali i budynków użytkowych

 

168 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLV/377/01 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002–2006

 

169 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy

 

170 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

 

171 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

172 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/02 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie regulaminu przyznawania pensum dydaktycznego dla kadry kierowniczej oraz psychologów i pedagogów szkół i przedszkoli Gminy Trzebnica

 

173 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu

 

174 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru dzielnicy produkcyjno-składowo-usługowej w rejonie ulic Mazowiecka-Przemysłowa-Kopernika – granica administracyjna

 

175 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

176 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

 

177 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

178 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 października 2004 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury o nazwie “Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świerzawie”

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1999

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP