Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 7 - Wrocław, 12.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD GMIN:

179 -

Rady Gminy Przeworno z dnia 8 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich obowiązujących na terenie gminy Przeworno

 

180 -

Rady Gminy Przeworno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/04 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich obowiązujących na terenie gminy Przeworno

 

181 -

Rady Gminy Radwanice z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice

 

182 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli

 

183 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia na rok 2005 liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Krotoszyce

 

184 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2005

 

185 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Męcinka

 

186 -

Rady Gminy Rudna z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

187 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

188 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

189 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 

190 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia na rok 2005 liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

191 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybów i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

192 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wydatków na świadczenia z pomocy społecznej: pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i zasiłki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie przyznane pod warunkiem zwrotu

 

193 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

194 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

195 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

196 -

Rady Gminy Czernica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych gminy Czernica

 

197 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

198 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Mokradła Boguszyckie”

 

199 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

200 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi Dąbrowa i Wąbnice

 

201 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy

 

202 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica

 

203 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 159/04 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

204 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

205 -

Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich

 

206 -

Starosty Powiatu Średniego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 w Karczycach

 

POROZUMIENIE:

207 -

zawarte w dniu 22 listopada 2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, Gminą Świdnica, Gminą Żarów, Gminą Marcinowice w sprawie wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego

 

DECYZJE:

208 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

 

209 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu

 

OBWIESZCZENIE:

210 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Jeleniej Górze

 

OGŁOSZENIE:

211 -

Starosty Legnickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 4 miasta Chojnowa

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2044

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP