Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 8 - Wrocław, 14.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

212 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie w okręgu wyborczym nr 12 . .

 

213 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kłodzku

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

214 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 listopada 204 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 

215 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/124/04 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

216 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/130/04 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwalnia rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

217 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

 

218 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy

 

219 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy

 

220 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok

 

221 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

 

222 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie podziału Wrocławia na osiedla

 

223 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2005

 

224 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Niemcza

 

225 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach

 

226 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

227 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworze

 

228 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

 

229 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Jawora

 

230 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/349/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chocianów

 

231 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie polityki czynszowej dotyczącej zasobów mieszkaniowych Gminy Chocianów

 

232 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

233 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Trzebnica

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

234 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej

 

235 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zawonia

 

236 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Samorząd Gminy Zawonia

 

237 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni

 

238 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych sal sportowych

 

239 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

240 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia niższej stawki opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

241 –

Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice

 

242 –

Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Drzemlikowice

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

243 –

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2005 roku

 

244 –

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2005 roku

 

DECYZJA:

245 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych “Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 

INFORMACJA:

246 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2114

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP