Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 10 - Wrocław, 19.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

258 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bolesławcu

 

259 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Twardogóra

 

260 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

261 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chocianów

 

262 –

Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

263 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

 

264 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 

265 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasady przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

 

266 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

267 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/271/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu

 

268 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

 

269 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/ /121/04 z dnia 10 listopada 2004 r. dotyczącej określenia zasad wynagradzania nauczycieli na 2005 rok oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

270 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

271 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Polkowicach

 

272 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

273 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

274 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz ustalenia warunków zwolnień od tego podatku

 

275 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz niektórych zwolnień i obniżek*

 

276 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych

 

277 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz określenia organu właściwego w tych sprawach

 

278 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Jerzmanowa

 

279 –

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

280 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasady przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

 

281 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 

282 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w gminie Zgorzelec

 

283 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

284 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce

 

285 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/ /127/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobierzyce

 

286 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i gimnazjach na terenie gminy Kobierzyce, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

287 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

288 –

Starosty Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego za rok 2003

 

289 –

Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2004 roku w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych na terenie Wrocławia

 

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2146

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP