Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 12 - Wrocław, 21.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

312 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Poboru oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Poborowej, Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Poborowych i Powiatowych Komisji Lekarskich, określenia ich siedzib i terytorialnych zasięgów działania

 

UCHWAŁA RADY POWIATU:

313 –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/162/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 2004 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

314 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 

315 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/54/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzeg Dolny

 

316 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Jawora

 

317 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

318 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

 

319 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. o zmianie uchwały nr XV/154/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

320 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg położonych na terenie Stronia Wsi

 

321 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

322 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Lądek Zdrój

 

323 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy mostowi

 

324 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gmin przeznaczonych na dożywianie dzieci

 

325 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

326 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 

327 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

 

328 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mirsk konsultacji społecznych w sprawie zmian granic administracyjnych gminy

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

329 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gminnej

 

330 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 

331 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością gminy

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

332 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice

 

333 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/233/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

334 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

335 –

Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz ustalenia czasu pracy pedagogów i psychologów

 

336 –

Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2002 Rady Gminy Borów z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borów

 

337 –

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kościelniki Dolne w gminie Lubań

 

338 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania

 

339 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępice

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

340 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 10 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lądku Zdroju

 

INFORMACJA:

341 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Fortum DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2059

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP