Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 14 - Wrocław, 24.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

344 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XIX/137/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

345 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

 

346 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce

 

347 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

348 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXVII/270/2002 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubomierz na lata 2002–2006 oraz zasad wynajmowania lokali

 

349 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Boguszowa-Gorc na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

350 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 

351 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

352 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

353 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Międzybórz

 

354 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Międzybórz

 

355 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

356 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

357 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

358 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Centrum Kultury w Radkowie

 

359 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przydzielania stypendiów uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczawno Zdrój

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

360 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Lewinie Kłodzkim w rejonie ulic: Lasek Miejski, Topolowej i Granicznej

 

361 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

362 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

 

363 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XII/76/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów

 

364 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał dotyczących uchwalenia Statutu Gminy Lewin Kłodzki

 

365 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach i urządzeniach Gminy Dzierżoniów i ustalenia opłat z tego tytułu

 

366 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

367 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej do roku 2009

 

368 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń

 

369 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005

 

370 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał organu stanowiącego gminy Lewin Kłodzki dotyczących ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki

 

371 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

372 -

zawarte w dniu 1 października 2004 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Starostą Średzkim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę

 

DECYZJA:

373 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładów Przemysłu Bawełnianego “Bielbaw” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielawie

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2093

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP