Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 18 - Wrocław, 28.01.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

436  –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 

437  –

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

438  –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w Mokronosie Górnym

 

439  –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu .

 

440  –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Krzeszowska – T. Kościuszki – Leśna w Kamiennej Górze 

 

441  –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i cofania udziałów w spółkach przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz

 

442  –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie miejskiej Zgorzelec .

 

443  –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bardo

 

444  –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminów dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania na rok 2005

 

445  –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Szklarskiej Porębie

 

446  –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś Lubińska

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

447  –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

448  –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

 

449  –

Rady  Gminy  w  Kostomłotach  z  dnia  20  grudnia  2004 r.  w  sprawie  przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych gminie Kostomłoty”

 

450  –

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jordanów Śląski

 

451  –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Legnickie Pole

 

452  –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania

 

453  –

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania pomocy z funduszu pomocy społecznej w formie posiłku dla potrzebujących oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę poniesionych wydatków

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

454  –

z dnia 31 grudnia 2004 r. zawarte między Starostą Wrocławskim a Prezydentem Miasta Wrocławia w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego

 

OBWIESZCZENIE:

455  –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia związku gmin „Związek Międzygminny Ślęza – Oława” z siedzibą w Strzelinie oraz przyjęcia statutu Związku

 

INFORMACJE:

456  –

Starosty Kłodzkiego z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miast: Kłodzko, Polanica Zdrój, Lądek Zdrój, Nowa Ruda, Radków, Stronie Śląskie

 

457  –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – Oława Spółka z o.o.

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2056

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP