Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 21 - Wrocław, 03.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

 487  -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2005–2013 będącej integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 488  -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lubinie nr XXII/128/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

 489  -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 490  -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli

 

 491  -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi „Olbrzym” w Górach Sowich, w części położonej w obrębie Głuszyca, gmina Głuszyca

 

 492  -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie podziału Sołectwa Wójtowice

 

 493  -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w statucie gminy Bystrzyca Kłodzka

 

 494  -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 

 495  -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

 496  -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

 

 497  -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 

 498  -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 

 499  -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polkowice oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

 

 500  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Podzamcze” i nadania Statutu tej jednostce

 

 501  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Piaskowa Góra” i nadania Statutu tej jednostce

 

 502  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Śródmieście” i nadania Statutu tej jednostce

 

 503  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Nowe Miasto” i nadania Statutu tej jednostce

 

 504  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Stary Zdrój” i nadania Statutu tej jednostce .

 

 505  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Biały Kamień, Konradów” i nadania Statutu tej jednostce

 

 506  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Sobięcin, Gaj” i nadania Statutu tej jednostce

 

 507  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” i nadania Statutu tej jednostce .

 

 508  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Szczawienko, Książ” i nadania Statutu tej jednostce

 

 509  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Rusinowa, Kozice” i nadania Statutu tej jednostce

 

 510  -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Lubiechów” i nadania Statutu tej jednostce

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 511  -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

 512  -

Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 

 513  -

Rady Gminy Ruja z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 

 514  -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości

 

 515  -

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok budżetowy 2005

 

 516  -

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2005

 

 517  -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi „Olbrzym” w Górach Sowich w części położonej w gminie Walim w obrębie wsi Jugowice

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

 518  -

zawarte w dniu 30 października 2004 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Powiatem Oławskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę.

 

 519  -

zawarte w dniu 17 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Gminy Mieroszów w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

 

POSTANOWIENIA:

 520  -

Starosty Legnickiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2005 roku

 

 521  -

Starosty Legnickiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego w 2005 roku

 

OBWIESZCZENIE:

 522  -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

SPRAWOZDANIE:

 523  -

z działalności w roku 2004 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego

 

INFORMACJA:

 524  -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „HONELL – SERWIS” Spółka z o.o

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2

liczba wejść: 2093

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP