Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 26 - Wrocław, 11.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

596 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Głogowski, doradców metodycznych, nauczycieli – konsultantów oraz bibliotekarzy zatrudnionych w palcówkach wchodzących w skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

 

597 –

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

598 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIV/168/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

599 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

600 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2005 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

 

601 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych w mieście Trzebnicy

 

602 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Kącka

 

603 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków

 

604 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Śląskich, ul. Nasypowej, ul. Komandorskiej i ul. Swobodnej we Wrocławiu

 

605 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 stycznia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego

 

606 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu

 

607 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

608 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Domaniów

 

609 –

Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Ruda

 

610 –

Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda

 

611 –

Rady Gminy Ruja z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

612 –

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

613 –

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wymiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin

 

614 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

615 –

Rady Gminy Udanin z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

 

616 –

Rady Gminy Udanin z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pełniących funkcje kierownicze w szkołach oraz pedagogów szkolnych

 

617 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

 

618 –

Rady Gminy Kotla z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotla

 

619 –

Rady Gminy Sulików z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików

 

620 –

Rady Gminy Sulików z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 

621 –

Rady Gminy Sulików z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania praw miejskich miejscowości Sulików

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

622 –

Starosty Polkowickiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach

 

623 –

Starosty Polkowickiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej w Chocianowie

 

SPRAWOZDANIE:

624 –

Starosty Jaworskiego z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2004 rok

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1910

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP