Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 27 - Wrocław, 14.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

625 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski ze środków specjalnego funduszu nagród

2105

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

626 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2108

627 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2109

628 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Bielawa, zasad zwalania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów

2110

629 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2111

630 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonych na terenie miasta Pieszyce

2112

631 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pieszycach

2113

632 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

2114

633 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/76/04 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

2115

634 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyzwania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

2116

635 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazwy placowi

2121

636 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa Zdrój

2123

637 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej

2123

638 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, dla terenu położonego przy ulicy Głównej, w rejonie przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Słone, przeznaczonego pod specjalną strefę ekonomiczną

2124

639 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zbycia udziałów w jednoosobowej spółce gminy “Wodny Świat” Sp. z o.o.

2124

UCHWAŁY RAD GMIN:

640 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok 2005

2125

641 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka

2129

642 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

2133

643 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziadowa Kłoda

2140

644 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego

2144

645 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie

2144

INNE AKTY PRAWNE:

SPRAWOZDANIA:

646 -

Starosty Dzierżoniowskiego z działalności powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku w 2004 roku

2146

647 -

Starosty Milickiego z prac komisji bezpieczeństwa i porządku w Miliczu za 2004 rok

2148

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1959

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP