Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 28 - Wrocław, 16.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

648 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dotowanych przez Powiat Wałbrzyski

2153

649 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego, na 2005 rok

2161

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

650 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru rozwoju Kowale II we Wrocławiu

2166

651 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Lubinie

2179

652 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych w Lubinie oraz granic ich obwodów

2180

653 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław

2181

654 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia

2183

655 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu

2189

656 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Niemcza

2203

657 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

2204

658 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Syców, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży

2210

659 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

2211

660 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów

2220

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

661 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów

2221

662 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/205/2004 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością gminy

2230

663 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/144/2004 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 października 2004 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury o nazwie “Miejsko--Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świerzawie”

2230

UCHWAŁY RAD GMIN:

664 –

Rady Gminy Lubin z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/149/98 rady Gminy Lubin z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin

2231

665 –

Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Borek Strzeliński

2232

666 –

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2239

667 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Kłodzko z siedzibą w Ołdrzychowicach

2240

668 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bocznej w Walimiu

2242

669 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Wiejskiej w Walimiu

2247

670 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/202/2000 z dnia 26 października 2000 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Lutynia

2252

671 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę

2254

672 –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany nazwy kolonii Olędry, części miejscowości Białe Błoto, położonej na terenie gminy Dobroszyce

2259

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

673 –

Starosty Kamiennogórskiego z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w 2005 roku

2260

674 –

Starosty Świdnickiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej w 2005 roku

2260

675 –

Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu trzebnickiego w 2005 roku

2261

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2226

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP