Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 30 - Wrocław, 21.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

680 –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Milickiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

681 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie

 

682 –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/99 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Gminy Piława Górna

 

683 –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia na 2005 rok stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, prace w trudnych warunkach dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna

 

684 –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna

 

685 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego

 

686 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury

 

687 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w zakresie zadań własnych gminy w formie dożywiania uczniów

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

688 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

689 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krotoszyce

 

690 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

691 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości, szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

692 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 

693 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 

694 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

695 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krotoszyce regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

696 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 

697 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach

 

698 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 

699 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Męcinka na rok 2005

 

700 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie likwidacji biblioteki publicznej w Wojanowie oraz przekształcenia jej w świetlicę wiejską w Wojanowie oraz w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 258/XXX/2001 z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach

 

701 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

702 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

703 –

Rady Gminy Borów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskich dodatków socjalnych oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

704 –

zawarte w dniu 1 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Olszyna w sprawie realizacji i finansowania zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2004/2005 oraz uprzątnięcia ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym

 

705 –

zawarte w dniu 1 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie realizacji i finansowania zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2004/2005 oraz uprzątnięcia ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym

 

706 –

zawarte w dniu 1 lutego 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Kłodzko w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

 

ZARZĄDZENIE:

707 –

Starosty Świdnickiego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego w 2005 roku

 

SPRAWOZDANIA:

708 –

Prezydenta Jeleniej Góry i Starosty Jeleniogórskiego Powiatu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego

 

709 –

Starosty Strzelińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku

 

710 –

Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok

 

INFORMACJE:

711 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku

 

712 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1987

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP