Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 31 - Wrocław, 22.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

713 –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów tych osób, za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wycho-wawczych

 

714 –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

715 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki nr 325/290/1 obręb Stankowice

 

716 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXI/160/04 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki nr 325/290/1 obręb Stankowice

 

717 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki nr 497/2 obręb nr II miasto Leśna

 

718 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXI/161/04 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki nr 497/2 obręb nr II miasto Leśna

 

719 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Młyńsko

 

720 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek Gminy Oborniki Śląskie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

 

721 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 

722 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trześnia oraz części miejscowości Pławna – jednostka urbanistyczna “A” i “B”

 

723 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie gminy i miasta Węgliniec

 

724 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 128/XVII/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Żmigród

 

725 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

 

726 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich na terenie gminy Żmigród

 

727 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Syców, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

 

728 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta i gminy Syców

 

729 –

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach miasta Wojcieszów

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

730 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2005

 

731 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

732 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jemielno

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

733 –

z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy długu Gminy Brzeg Dolny

 

734 –

z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2005

 

735 –

z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Kobierzyce

 

736 –

z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Mietków

 

737 –

z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Sobótka

 

738 –

z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Góra na rok 2005

 

739 –

z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

740 –

z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Miękinia na rok 2005

 

741 –

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Jemielno

 

742 –

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Piechowice na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

743 –

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Sulików na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

744 –

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Świerzawa na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

745 –

z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o kształtowaniu się długu publicznego Gminy Wąsosz w 2005 roku

 

POSTANOWIENIE:

746 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Burmistrza Miasta Piława Górna przed upływem kadencji

 

OBWIESZCZENIE:

747 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

INFORMACJE:

748 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

 

749 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2008

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP