Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 34 - Wrocław, 23.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 757  -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki .

 

 758  -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 759  -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Podzamcza

 

 760  -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Gryfów Śląski

 

 761  -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Gryfów Śląski

 

 762  -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Bielawa jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja .

 

 763  -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie miasta i gminy Bierutów .

 

 764  -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

 

 765  -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Bierutów uchwalonego uchwałą nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bierutów i zmienionego uchwałą nr VI/54/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. .

 

 766  -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania .

 

 767  -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gmin, przeznaczonych na dożywianie dzieci .

 

 768  -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego .

 

 769  -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzelków

 

 770  -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skalice.

 

 771  -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witostowice

 

 772  -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bardo

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 773  -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności świadczeń z pomocy społecznej w formie dożywiania uczniów w szkołach .

 

 774  -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .

 

 775  -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia kryteriów  i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce ze środków specjalnego funduszu nagród .

 

 776  -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Domaszczyn .

 

 777  -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do wydawania decyzji administracyjnych .

 

 778  -

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego .

 

 779  -

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania .

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGOR EGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  WE WROCŁAWIU:

 780  -

z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” na 2005 rok oraz prawidłowości prognozy kwoty długu

 

 781  -

z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2005 rok  .

 

 782  -

z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Radwanice .

 

 783  -

z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy .

 

 784  -

z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Żukowice na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy .

 

 785  -

z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Złotoryja na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy .

 

 786  -

z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miłkowice na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

 787  -

dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy .

 

 788  -

dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Złotoryja na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy .

 

 789  -

dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Gaworzyce na 2005 rok .

 

 790  -

dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 r. prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Chocianów .

 

 791  -

dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Rudna na 2005 rok .

 

 792  -

dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Legnicy na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy .

 

 793  -

dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Męcinka na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu .

 

 794  -

dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Lubin .

 

 795  -

dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kunice na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu .

 

 796  -

dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Paszowice .

 

 797  -

dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Bolków na 2005 rok .

 

ZARZĄDZENIE:

 798  -

Starosty Strzelińskiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka w Górcu 21 .

 

SPRAWOZDANIE:

 799  -

Starosty Wałbrzyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok .

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1933

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP