Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 35 - Wrocław, 25.02.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

800  –

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych

 2836

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

801  –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia zakresu  i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze roku budżetowego

 2837

802  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie trybu i zasad udzielania pożyczek właścicielom lokali mieszkalnych na sfinansowanie kosztów remontów  i modernizacji nieruchomości, w których Gmina Wrocław jest współwłaścicielem*

 2838

803  –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 2840

804  –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej

 2840

805  –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 2841

806  –

Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Miejskiej Lubań dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku

 2851

807  –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/ /175/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

 2865

808  –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu udzielenia  i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych

 2865

809  –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2004 r. o zmianie uchwały nr VIII/ /47/03 z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie preferencji podatkowych dla podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Złoty Stok

 2869

810  –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 2869

811  –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Wołów

 2870

UCHWAŁY RAD GMIN:

812  –

Rady Gminy Żukowice z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 2872

813  –

Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Jeżów Sudecki dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

 2872

814  –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gaworzyce nr XX/172/2001 z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zwolnienia  z podatku od nieruchomości

 2884

815  –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

 2884

816  –

Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

 2900

817  –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/ /97/2004 Rady Gminy Osiecznica z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nieobjęte opłatą skarbową

 2901

818  –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom

 2901

819  –

Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Borów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

 2905

820  –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/-121/2000 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności wykonywane przez podległe Radzie Gminy organy**

 2915

821  –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXXVIII/186/2002 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 2915

822  –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 2916

823  –

Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania inkasentów oraz uchwalania wysokości wynagrodzeń za inkaso

 2917

824  –

Rady Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 2917

825  –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXVI/162/2004 Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 r. roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz niektórych zwolnień i obniżek

 2920

* Regionalna Izba Obrachunkowa zaskarżyła w całości uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
**Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2060

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP