Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 38 - Wrocław, 03.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

858 –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 

859 –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

860 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Rybackiej w Oławie

 

861 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, stawek cen na składowanie nieczystości na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodźcu, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

 

862 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Rudzie

 

863 –

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olszyna

 

864 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy

 

865 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kłodzko

 

866 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat

 

867 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój

 

868 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005

 

869 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świebodzice

 

870 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzegom

 

871 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

 

872 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku

 

873 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/259/01 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce

 

874 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 

875 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

876 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulic w rejonie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Jana Matejki

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

877 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu Wilczek, rosnącego we wsi Wilczków

 

878 –

Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację linii kolejowej w obrębach wsi: Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn i Brzeźnik

 

879 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku

 

880 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Kiełczówek

 

881 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Królikowice

 

882 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzyżowice-Wierzbica

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

883 –

z dnia 17 lutego 2005 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Kłodzko w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

 

DECYZJA:

884 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lutego 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2098

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP