Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 40 - Wrocław, 07.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

889 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

890 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie bonifikaty przy oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

891 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

892 –

Rady Gminy Olszyna z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 

893 –

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/73/2004 Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 
894 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 

895 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Strzelin – Ząbkowicka”

 

896 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Strzelin – Wrocławska”

 

897 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za świadczenia usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w Gminie Żmigród

 

898 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 

899 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego i W. Broniewskiego w Kamiennej Górze

 

900 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród

 

901 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/38/2004 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdroju

 

902 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Gminę Lubomierz w 2005 roku

 

903 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty stałej za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

904 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród

 

905 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród

 

906 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia

 

907 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Droszków

 

908 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kłodzko określonych obowiązków właścicieli nieruchomości wiążących się z utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

909 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

 

910 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 

911 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 10 lutego 2005 r. wprowadzająca zmiany do uchwały nr 25/99 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kłodzko

 

912 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko

 

913 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Jaszkowa Górna

 

914 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żórawina

 

915 –

Rady Gminy Rudna z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w związku z planowanymi zmianami nazw miejscowości

 

916 –

Rady Gminy Mietków z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Proszkowice, gmina Mietków

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU:

917 –

z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Czarny Bór na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

918 –

z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świebodzice na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

919 –

z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Szczawno Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

920 –

z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Głuszyca na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

921 –

z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Międzylesie na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

922 –

z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Radków na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

923 –

z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Szczytna na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

924 –

z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

925 –

z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Stare Bogaczowice na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

926 –

z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

927 –

z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Strzegom na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

928 –

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Duszniki Zdrój na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

929 –

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Kostomłoty

 

930 –

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

931 –

z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

932 –

z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kłodzko na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

933 –

z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Lubań na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

934 –

z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Malczyce

 

935 –

z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Oława

 

936 –

z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Stoszowice

 

937 –

z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Świdnica na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

938 –

z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Żarów na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

939 –

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Dziadowa Kłoda

 

940 –

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu Miasta i Gminy Międzybórz

 

941 –

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Oława

 

942 –

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Polanica Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

943 –

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Ruja na 2005 rok

 

944 –

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Województwa Dolnośląskiego

 

945 –

z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2005 oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Dzierżoniów

 

946 –

z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Syców

 

947 –

z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Pieńsk na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

948 –

z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Dobroszyce

 

949 –

z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Głogów na 2005 rok

 

950 –

z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Chojnowa na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

951 –

z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Święta Katarzyna

 

952 –

z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wrocławia na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego

 

953 –

z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Jordanów Śląski

 

954 –

z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Łagiewniki w 2005 roku

 
955 –

z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Oborniki Śląskie

 

956 –

z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Prusice

 

957 –

z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Niemcza w 2005 roku

 

958 –

z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Oleśnicy

 

959 –

z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Trzebnica

 

960 –

z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Wisznia Mała na rok 2005

 

961 –

z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Złoty Stok

 

ZARZĄDZENIE:

962 –

Starosty Górowskiego z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2005 roku

 

INFORMACJE:

963 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/830/C/782/W/OWA/2005/EL

 

964 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany koncesji dla Zakładów Przemysłu Bawełnianego “Bielbaw” S.A. z siedzibą w Bielawie

Pełna treść cz.1 (PDF)

Pełna treść cz.2 (PDF)

liczba wejść: 2155

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP