Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 45 - Wrocław, 14.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

999 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z wydawaniem wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub studium

 

1000 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

1001 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnowie

 

1002 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój

 

1003 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów na 2005 rok

 

1004 –

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

1005 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/95/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad przejęcia przez miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty

 

1006 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany w statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/157/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu

 

1007 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy, jak również określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat i trybu ich pobierania

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1008 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych Miasta i Gminy Świerzawa

 

UCHWAŁY RAD GMINY:

1009 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe*

 

1010 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia na rok 2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych

 

1011 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza – obszar “B”

 

1012 –

Rady Gminy Kotla z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

1013 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz logopedów i pedagogów

 

1014 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Chojnów regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 

1015 –

Rady Gminy w Grebocicach z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

1016 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagrodno

 

1017 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie

 

1018 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1019 –

z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Bielawa

 

1020 –

z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Mściwojów na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

1021 –

z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pielgrzymka na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

1022 –

z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Zagrodno na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

1023 –

z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kotla na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

1024 –

z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

1025 –

z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Przemków na 2005 rok oraz poprawności załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

1026 –

z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Chojnów na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

1027 –

z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1028 –

z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1029 –

z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Leśna na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1030 –

z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Nowogrodziec na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

ANEKS:

1031 –

z dnia 13 stycznia 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Miastem Głogów w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Głogowa administrowania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta

 

ZARZĄDZENIA:

1032 –

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2005

 

1033 –

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu w roku 2005

 

OBWIESZCZENIE:

1034 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długołęka w okresu wyborczym nr 11 przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2005 r.

 

SPRAWOZDANIE:

1035 –

Starosty Kamiennogórskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2004

 * Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2146

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP