Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 48 - Wrocław, 17.03.2005 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1043 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/141/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

1044 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/142/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1045 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 1/5 i 1/6 AM 5 położonych w obrębie miasta Sobótka

 

1046 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 26/8 AM 32 oraz 11/11 AM 33 położonych w obrębie miasta Sobótka

 

1047 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 400/12dr, 400/13 położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki

 

1048 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 182, 535, 188/1 oraz 188/6 położonych w obrębie wsi Sulistrowice

 

1049 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Bolków

 

1050 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Bolków

 

1051 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

 

1052 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 

1053 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 43 AM 30 obręb Sobótka Miasto

 

1054 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świebodzice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1055 –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalenia i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

1056 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

1057 –

Rady Gminy Borów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów

 

1058 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowice

 

1059 –

Rady Gminy w Krośnicach z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

1060 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Mirków

 

1061 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/386/2001 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów

 

1062 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów oraz doradców zawodowych

 

1063 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/357/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego oznakowania i rejestracji psów na terenie gminy Kobierzyce oraz ustalenia zasad dokonywania tego oznakowania i rejestracji

 

1064 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń

 

1065 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie udzielania świadczeń pomocy materialnej

 

1066 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/121/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych gminie Kostomłoty”

 

1067 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia nazw nowo powstałych ulic w miejscowości Kostomłoty

 

1068 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/207/98 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kostomłoty

 

1069 –

Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice

 

1070 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Staniszowie w Filię Szkoły Podstawowej w Sosnówce

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1071 –

Starosty Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2005 roku

 

1072 –

Starosty Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2005 roku

 

OBWIESZCZENIA:

1073 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 marca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotla i do Rady Gminy w Kunicach

 

1074 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Lubań

 

SPRAWOZDANIA:

1075 –

Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bolesławcu

 

1076 –

Starosty Lubińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2004

 

LISTA BIEGŁYCH:

1077 –

Lista biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

 

INFORMACJE:

1078 –

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Wałbrzycha obręby: Piaskowa Góra nr 5, Piaskowa Góra nr 6, Podzamcze nr 47

 

1079 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2108

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP