Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 49 - Wrocław, 18.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1080 –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę o zasadach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Milickiego

 

1081 –

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1082 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego

 

1083 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 

1084 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2005 r. o zmianie uchwały nr II/10/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku od posiadania psów na obszarze miasta Bolesławiec

 

1085 –

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

 

1086 –

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

1087 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/190/04 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk

 

1088 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/127/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2005 rok

 

1089 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej, z częścią terenów byłych Zakładów Radiowych “DIORA” S.A. w Dzierżoniowie

 

1090 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

1091 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz o wysokości stypendiów sportowych

 

1092 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 105/ /XXI/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piechowice

 

1093 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda w roku 2005

 

1094 –

Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Boguszowa – Gorc jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

 

1095 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gminy Jedlina Zdrój

 

1096 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu Targowiska Miejskiego w Jedlinie Zdroju przy ul. Piastowskiej

 

1097 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

 

1098 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nazwy ulicy miasta Świdnicy

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1099 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na realizacje zadań publicznych gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania*

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1100 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XI/52/2004 Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

1101 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Miękinia

 

1102 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzialania dotacji z budżetu Gminy, sposobie ich rozliczania i kontroli oraz innych formach współpracy z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku*

 

1103 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1104 –

Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w powiatowych placówkach opiekuńczo- - wychowaczych

 

1105 –

Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej o zasięgu powiatowym

 

1106 –

Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ząbkowickiego w 2005 roku

 

SPRAWOZDANIE:

1107 –

Starosty Złotoryjskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Złotoryi za rok 2004

 

Pełna treść (PDF)


* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

liczba wejść: 1963

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP