Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 50 - Wrocław, 21.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1108 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych

 

1109 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wskaźnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)

 

1110 –

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych

 

1111 –

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1112 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zwolnień i obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami

 

1113 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

1114 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina Zdrój

 

1115 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/306/04 w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

 

1116 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

 

1117 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczytna

 

1118 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 

1119 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/ /49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna

 

1120 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 

1121 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad noszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świdnicy

 

1122 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 rok

 

1123 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów oraz zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji

 

1124 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów

 

1125 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1126 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

1127 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy

 

1128 –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla uczniów w okresie nauki w szkole

 

1129 –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości, szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

1130 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku

 

1131 –

Rady Gminy Borów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych

 

1132 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża granitu “Gołaszyce”

 

1133 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wysokości stawek i terminów płatności podatku od posiadania psów

 

1134 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

 

1135 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobrzejowice

 

1136 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1137 –

Starosty Lubańskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

1138 –

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy w 2005 roku

 

1139 –

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2005 roku

 

1140 –

Starosty Powiatu Głogowskiego z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Głogowskiego

 

1141 –

Starosty Powiatu Głogowskiego z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 w Powiecie Głogowskim w 2005 roku

 

ANEKS:

1142 –

z dnia 10 stycznia 2005 r. do porozumienia z dnia 8 października 2001 roku w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska

 

OBWIESZCZENIE:

1143 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2005 r. o sprostowaniu błędów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

INFORMACJE:

1144 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie koncesji na wytwarzanie oraz na przesłanie i dystrybucję ciepła udzielonej przedsiębiorcy Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie

 

1145 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Powiatu Wrocławskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej – Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach pn. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 z siedzibą w Krzyżowicach

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2235

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP