Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 52 - Wrocław, 23.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1151 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazw dla dróg położonych w Polkowicach obręb 3

 

1152 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stronie Śląskie

 

1153 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie

 

1154 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

1155 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Złotno

 

1156 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Słoszów

 

1157 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łężyce

 

1158 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niwa

 

1159 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dolina

 

1160 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolany

 

1161 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chocieszów

 

1162 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

1163 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2005 roku

 

1164 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

1165 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

 

1166 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych na rok 2005

 

1167 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Polanicy Zdroju

 

1168 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy Zdroju

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1169 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki

 

1170 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miłkowice

 

1171 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany nazw ulic położonych w Spalonej

 

1172 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 

1173 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

1174 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 

1175 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania uczniów w okresie nauki w szkołach

 

1176 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/99/2004 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowa

 

1177 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie podziału sołectwa Małuszów – Biskupice Podgórne oraz utworzenia sołectwa Małuszów i sołectwa Biskupice Podgórne

 

1178 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Walim

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1179 –

Starosty Zgorzeleckiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 

1180 –

Starosty Lubińskiego z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

SPRAWOZDANIE:

1181 –

Starosty Wołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2004

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1997

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP