Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 57 - Wrocław, 30.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1226 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny A

 

1227 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami, położonego w obrębie wsi Sulistrowice

 

1228 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 166/2, 166/3, 177 położonych w obrębie wsi Sulistrowice

 

1229 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Pieszyce jest organem prowadzącym, realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów

 

1230 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

 

1231 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jawor na lata 2005–2009

 

1232 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Legnicy

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1233 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1234 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów

 

1235 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paszowice

 

1236 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

1237 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

1238 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/19/03 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Gaworzyce

 

1239 –

Rady Gminy w Udaninie z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Udanin

 

1240 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Szczodre

 

1241 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pasikurowice

 

1242 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części wsi Kostomłoty

 

1243 –

Rady Gminy Cieszków z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

1244 –

Rady Gminy Ruja z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1245 –

Prezydenta Miasta Lubina z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia na 2005 rok miesięcznego średniego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki “Szarotka” w Lubinie

 

1246 –

Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2005 roku

 

1247 –

Prezydenta Wrocławia z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Wrocławia w 2005 roku

 

OBWIESZCZENIE:

1248 –

Starosty Kamiennogórskiego z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie operatu opisowo--kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Lubawka

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2178

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP