Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 58 - Wrocław, 31.03.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1249 –

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok

 

1250 –

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1251 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie

 

1252 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach zasady de minimis

 

1253 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto

 

1254 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach

 

1255 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 230/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach publicznych oraz ustalania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego

 

1256 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia sieci szkolnej oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjum

 

1257 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Śląska w 2005 roku

 

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST:

1258 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach

 

1259 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1260 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/71/04 Rady Gminy Niechlów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q dla celów obliczenia podatku rolnego oraz ustalenia podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów opłaty administracyjnej i opłaty targowej

 

1261 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielnie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

 

1262 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

1263 –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

1264 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

1265 –

Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

 

1266 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna

 

1267 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie określania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krośnice

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1268 –

Starosty Kłodzkiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego w 2005 roku

 

1269 –

Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domach Dziecka w Kątach Wrocławskich, Kiełczowie i Sobótce oraz w Rodzinnych Domach Dziecka w Żórawinie, Dobrzykowicach, Świętej Katarzynie, Gajkowie, Kątach Wrocławskich i Rolantowicach w 2005 roku

 

1270 –

Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie w 2005 roku

 

1271 –

Starosty Jaworskiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu jaworskiego w 2005 roku

 

1272 –

Starosty Jaworskiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu jaworskiego w 2005 roku

 

1273 –

Starosty Złotoryjskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat złotoryjski

 

OBWIESZCZENIA:

1274 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 marca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kłodzku przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r.

 

1275 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

 

1276 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie, w okręgu wyborczym nr 12, przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r.

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2024

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP