Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 60 - Wrocław, 07.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1279 –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 

1280 –

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

1281 –

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1282 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 

1283 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2005 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

 

1284 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

 

1285 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Polkowice w 2005 roku

 

1286 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/ /143/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach

 

1287 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/ /144/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach

 

1288 –

Rady Miasta Lubań z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

1289 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach

 

1290 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

1291 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor

 

1292 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1293 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żórawina w latach 2004–2010

 

1294 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żórwana nr IX/47/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żórawina w latach 2004–2010

 

1295 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin

 

1296 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Malczyce

 

1297 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brzeg Głogowski

 

1298 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2005 roku

 

1299 –

Rady Gminy Długołeka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Długołęka

 

1300 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

1301 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk w różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU:

1302 –

z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prawidłowości prognozy długu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice

 

1303 –

z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

 

1304 –

z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Jawor

 

1305 –

z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Miasta i Gminy Bierutów

 

1306 –

z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Legnickie Pole na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

1307 –

z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Wołów

 

1308 –

z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy długu Gminy Udanin

 

1309 –

z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Domaniów

 

1310 –

z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Przeworno

 

DECYZJE:

1311 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorcy Fortum DZT Service Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

 

1312 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 marca 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej - Oława Spółka z o.o. z siedzibą w Oławie

 

1313 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorcy Polar S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 

ZARZĄDZENIA:

1314 –

Starosty Wołowskiego z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

1315 –

Starosty Milickiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu milickiego w 2005 roku

 

1316 –

Starosty Milickiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Sułowie w 2005 roku

 

OGŁOSZENIA:

1317 –

Starosty Lubańskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełna treść cz. 1 (PDF)

Pełna treść cz. 2 (PDF)

liczba wejść: 2255

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP