Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 61 - Wrocław, 08.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1318 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania zleconego

 

1319 –

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1320 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/31/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

1321 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Miasta Szklarska Poręba, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 

1322 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 

1323 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 

1324 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Międzylesie

 

1325 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/XIX/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 

1326 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

1327 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 

1328 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością Gminy Gryfów Śląski

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1329 –

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

1330 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Męcinka

 

1331 –

Rady Gminy Rudna z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

1332 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/101/04 Rady Gminy Marciszów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

 

1333 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

 

1334 –

Rady Gminy w Jerzmanowej z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

1335 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/113/04 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego

 

1336 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica

 

1337 –

Rady Gminy Grębocice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

 

1338 –

Rady Gminy Grębocice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

1339 –

Rady Gminy Grębocice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadnia oraz postępowania z wnioskami o udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

 

1340 –

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

1341 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja

 

1342 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 10 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica

 

1343 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym

 

1344 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica

 

1345 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica

 

1346 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zasad i warunków umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych

 

1347 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marcinowice

 

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO:

1348 –

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/2/03 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy dotyczącej ustalenia opłat i zasad ich stosowania w komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

1349 –

zawarte w dniu 3 lutego 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Gminą Bielawa w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i przeznaczenia na ten cel środków finansowych

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2229

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP