Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 64 - Wrocław, 12.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1355 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego

 

1356 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1357 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę przemysłową i usługową Psiego Pola w obrębie Różanka we Wrocławiu

 

1358 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Miasto Piechowice w 2005 roku

 

1359 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piechowice

 

1360 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok

warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok

 

1361 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka

 

1362 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu

 

1363 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca

 

1364 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

 

1365 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

 

1366 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, obejmującej obszar położony w granicach działek nr 227 i 228 w obrębie Mieroszów 2  
(A.M. 5)

 

1367 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

 

1368 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu pobierania opłat

 

1369 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1370 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w 2005 r.

i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w 2005 r.

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1371 -

Rady Gminy Lubin z dna 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Lubin

 

1372 -

Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/103/2004 Rady Gminy Lubin z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Lubin

 

1373 -

Rady Gminy Głogów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 

1374 -

Rady Gminy Głogów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określania zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, odpłatności za te świadczenia oraz zasady zwrotu tych świadczeń będących w zakresie zadań własnych gminy

 

1375 -

Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia na rok 2005

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1376 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Gminy Góra prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Górze

 

OGŁOSZENIE:

1377 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 

INFORMACJE:

1378 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie spornej z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej "Cukrownik" w Głogowie dotyczącej odmowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

 

1379 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót tym ciepłem dla Przedsiębiorstwa Serwisowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1995

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP