Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 130 - Wrocław, 19.07.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2630 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/55/2004 Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

2631 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ząbkowice Śląskie .

 

2632 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych zmienionej uchwałą nr XXXII/122/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych .

 

2633 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/273/04 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 

2634 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

 

2635 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jelcz-Lasko-wice na lata 2005-2010

 

2636 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 

2637 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/67/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 października 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe, stałe miejsca pracy na terenie miasta Kowary .

 

2638 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Lądku Zdroju

 

2639 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych .

 

2640 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/217/04 dotyczącej udzielania stypendiów dla uczniów .

 

2641 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych do obliczenia wysokości dodatków mieszkaniowych

 

2642 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, a także zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

 

2643 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie reklam na mieniu Gminy Żmigród .

 

2644 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zdjęcia ochrony prawnej z obiektów uznanych za pomniki przyrody .

 

2645 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Trzebnicy .

 

2646 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jawor .

 

2647 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze .

 

2648 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/38/2004 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdroju .

 

2649 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Diagiel pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .

 

2650 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2651 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Prochowice do kategorii dróg gminnych

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2652 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała w Krynicznie do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie administracji publicznej

 

2653 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr III/18/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych

 

2654 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/229/05 z dnia 24 marca 2005 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

 

2655 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/05 z dnia 24 marca 2005 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej i podatku od posiadania psów na terenie Gminy Podgórzyn .

 

2656 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin

 

2657 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siekierczyn na lata 2002-2006

 

2658 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Ozorowice .

 

2659 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała w Krynicznie do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie administracji publicznej

 

2660 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr 265/XXXII/2005 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mysłakowice

 

2661 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy .

 

2662 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/118/04 Rady Gminy Gromadka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2663 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalanie obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielenia zniżek dla nauczycieli w szkołach podległych Radzie Gminy Jemielno

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2664 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 4 lica 2005 r. podające do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niechlów przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2005 r.

 

INFORMACJE:

2665 -

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

2666 -

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca wygaśnięcia decyzji koncesyjnych Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2055

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP