Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 66 - Wrocław, 14.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1381 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdnicki

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1382 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

1383 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Zespołu Szkół w Wilkowie Wielkim

 

1384 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za warunki pracy, nagród ze specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 

1385 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

1386 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 

1387 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania

 

1388 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Ścinawa w roku 2005

 

1389 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/470/00 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia czasu pracy sieci handlowej, gastronomicznej i usługowej w mieście Świebodzice

 

1390 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń w ramach dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym

 

1391 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

1392 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzegom

 

1393 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego

 

1394 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie

 

1395 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST:

1396 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobu mienia komunalnego

 

1397 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

1398 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłków okresowych, celowych i pomocy w formie posiłku przyznanych pod warunkiem zwrotu w części lub całości

 

1399 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2005 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

1400 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Wiązów

 

1401 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prusice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1402 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów w roku 2005

 

1403 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

 

1404 –

Rady Gminy Cieszków z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

1405 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przewornie nr XXII/124/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

1406 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Włodowice konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Rzędzina w gminie Nowa Ruda

 

1407 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Krajanów konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Bytkowice w gminie Nowa Ruda

 

1408 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Bartnica konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Wyrębina w gminie Nowa Ruda

 

1409 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, uczniom szkół niepublicznych dla młodzieży i dla dorosłych nieposiadających uprawnień szkół publicznych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zamieszkałym na terenie gminy Łagiewniki

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

WE WROCŁAWIU:

1410 –

z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Szklarska Poręba na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1411 –

z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok

 

1412 –

z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok prognozy kwoty długu

 

1413 –

z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Czernica

 

DECYZJA:

1414 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Harpen Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 

POROZUMIENIE:

1415 –

zawarte w dniu 25 lutego 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Miejską Świdnica, Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów w sprawie określania zasad współpracy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2035

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP