Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 132 - Wrocław,21.07.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2670 -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2671 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Milicz

 

2672 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/386/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie miasta Wałbrzycha

 

2673 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/149/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz uchwały nr XXXVI/184/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/149/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja .

 

2674 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/173/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu .

 

2675 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum

 

2676 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej .

 

2677 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Wołów

 

2678 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/375/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brzeg Dolny

 

2679 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza .

 

2680 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Wojcieszów

 

2681 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wojcieszów

 

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

2682 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wiązów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 

2683 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2684 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania etatu nauczyciela bibliotekarza .

 

2685 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wińsko nr XXXI/186/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania etatu nauczyciela bibliotekarza

 

2686 -

Rady Gminy Sulików z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów .

 

2687 -

Rady Gminy Radwanice z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach .

 

2688 -

Rady Gminy Radwanice z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/98/05 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej .

 

2689 -

Rady Gminy Borów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Borów

 

2690 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach .

 

2691 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

2692 -

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa MVV EPS Polska S.A na przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1978

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP