Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 133 - Wrocław, 22.07.2005 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2693 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/179/2004 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego .

12405

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2694 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ul. Korczaka

12405

2695 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach gminnych

12412

2696 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta Świdnicy .

12412

2697 -

Rady Miasta Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

12413

2698 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez miasto Legnicę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

12417

2699 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa Zdrój dla dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2005/2006

12418

2700 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju

12418

2701 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu w Gminie Miejskiej Kudowa Zdrój .

12420

2702 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu .

12421

2703 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

12422

2704 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Żarów .

12424

2705 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Żarów .

12425

2706 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków .

12432

2707 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej

12433

UCHWAŁY RAD GMIN:

2708 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 czerwca 2005 r. wprowadzająca zmiany do uchwały nr 25/99 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kłodzko .

12433

2709 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kunice .

12434

2710 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów .

12434

2711 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy

12435

2712 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach

12435

2713 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Oleśnica .

12436

2714 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/106/04 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko bibliotekarza i pedagoga .

12437

2715 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej

12439

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2004

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP