Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 67 - Wrocław, 18.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

1416 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niechlów w okręgu wyborczym nr 8

5737

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1417 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu

5738

1418 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

5744

1419 –

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/149/2000 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego

5753

1420 –

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

5753

1421 –

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

5763

1422 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

5767

1423 –

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/82/2000 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Strzelińskiego

5768

1424 –

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy, w mieszkaniach chronionych oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski

5769

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1425 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych 

5772

1426 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/266/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

5785

1427 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Węgliniec

5785

1428 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie świadczeń pomocy społecznej

5790

1429 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

5794

1430 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

5797

1431 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój

5797

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST:

1432 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

5807

1433 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Strzelinie przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na terenie miasta Wiązowa

5808

UCHWAŁY RAD GMIN:

1434 –

Rady Gminy w Udaninie z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw

5809

1435 –

Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

5809

1436 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kondratowice w roku 2005

5811

1437 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święta Katarzyna

5817

1438 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna

5820

1439 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

5826

1440 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Olsy Spalickie”

5831

1441 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego “Olsy Sokołowickie”

5833

1442 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XIII/103/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości

5836

1443 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2005 r. nr XXVI/212/04 w sprawie przyjęcia na rok 2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych

5836

1444 –

Rady Gminy Lubań z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nawojów Śląski w gminie Lubań

Pełna treść - cz. 1(PDF)

Pełna treść - cz. 2(PDF)

liczba wejść: 1895

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP